STEM - Teachers and Students Experiencing the Meaning of Stem


 stem logo

STEM - Teachers and Students Experiencing the Meaning of Stem

banner logo

 

KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA229 - School Exchange Partnerships/Short-term exchange of pupils “Students and Teachers Experiencing the Meaning of STEM” №2019-1-EE01-KA229-051661_3 4th to 8th October 2021, II ELS “Thomas Jefferson, Sofia, Bulgaria. 

От 04.10.2021г. до 08.10.2021г. в нашето училище се проведе присъствена мобилност за преподаване, обучение и учене по проект “Students and Teachers Experiencing the Meaning of STEM”, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" - КА229 на тема ” Conserve Water, Conserve Life”. Подробно организиране и провеждане на дейностите по дни можете да видите през посочения QR код! Учителите и учениците участваха в проектни дейности, свързани основно с проблема по замърсяването на водата и различните източници на замърсяване под формата на експерименти и бяха насърчавани да споделят идеите си както и да допринасят за намирането на измеримо решение по проблем. Визитата предложи възможности за активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, което позволява по-дълбокото изследване на даден проблем( в случая: различните видове замърсяване на водата).

 

qr-код

 

снимки-1

снимки-2

snimki-3

 

снимки-4

 

№2019-1-EE01-KA229-051661_3 4th to 8th October 2021, II ELS “Thomas Jefferson, Sofia, Bulgaria.pdf-фаил

  

Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, 

сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен"  - КА229

 

Координатор: Естония

Страни партньори: България, Турция, Португалия, Италия, Литва

 

Проектът цели основно да разработи нови методи за развитие на ученето през целия живот, в дългосрочен план да развитие устойчиво международно сътрудничество, както и да обогати познанията и възможностите на партньорите. Също така има за цел да интегрира СТЕМ в образованието и да развие начин на учене  чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Учениците ще участват в проектни дейности, свързани основно с проблема по замърсяването и различните източници на замърсяване под формата на експерименти и ще бъдат насърчавани да споделят идеите си както и  да допринасят за намирането на измеримо решение. Проектът предлага активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото. Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем( в случая: различните видове замърсяване). Проектът позволява различни групи ученици да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практическите занимания ще спомогнат за развиване на способности и умения, необходими за намаляването на замърсяването. Учениците ще развият умения за  изследване и създаване на дизайн, тестване, оценка и корекции на  взетото решение.

Цели на проекта:

- да развие у учениците  математически и научни умения за разбиране, които могат да бъдат приложени в нови и разнообразни ситуации;

- да повиши  любознателната, проучвателната и иновативната страна на учениците;

- да се развият дигитални компетенции за проектиране и изследване целенасочено и усъзнато;

- да се приложат  знания и умения в реални ситуации и конструиране или прототипиране на взети решения;

- да разработи методика, която оползотворява оптимално най-новите технологии;

- да се повиши интереса на учениците в логически разсъждения за разработване на решения за реален проблем;

- да се даде възможност на учениците да повишат отговорността си за учене и самочувствие;

- да се даде възможност на участниците да споделят добри практики  за по-добро образование и обучение;

- да развием чувство за осъзнатост, уважение, емпатия и толерантност у учениците за различията в други култури .

- да се повишат знанията у уменията на учителите в СТЕМ областта;

- да развие иновативни методи за преподаване на предметите в областта на STEAM и да гарантира, че учителите ги използват уверено.

Октомври 2019 г. след одобрението  на проекта “Students and Teachers Experiencing the Meaning of STEM “информирахме ученици, учители и родители през официалния сайт на училището. Организирахме  срещи с учители и определихме екипа на управление и изпълнение на проекта. Подготвиха се  банер, информационна табела и постери на проекта, както и въпросници за учители и ученици, относно интегрирането на СТЕМ уроци в класната стая. Учениците, които участват в проекта са избрани от комисията по проектни дейности в нашето училище на база мотивация и желание да  развиват  математически и научни умения, умения за  проучване и анализиране на проблем, умения за планиране и критично мислене,за да могат да интегрират теорията в практиката, да учат в среда, в която учениците могат да бъдат изследователи и пътешественици в областите на науката.

Декември 2019 г. по време на срещата в Португалия учениците обсъдиха опасностите от замърсяване с въглерод и изчислиха  въглеродния отпечатък на училището домакин, след което имаха за задача да набележат стратегия за неговото намаляване. На всички участници в срещата им беше проведен  курс по ИТ с Microbits с код-визуализиращо устройство. Проведоха се два уъркшопа “ Каква вреда нанася  замърсяването  с пластмаса” и  “Как можем да ограничим начините на едно производство, които влияят негативно на околната среда? Проведе се конкурс за лого на проекта с предложения, проектирани от учениците.

Февруари 2020 г. се проведе краткосрочна среща за съвместно обучение само за учители в Италия. Акцент на срещата беше “Кое отличава STEM от традиционното образование?” .  От II АЕГ в срещата се включиха Ирина Костадинова, главен учител по биология и училищен координатор на иновативния проект “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене.”, Анета Кинева, старши учител по ИТ и Десислава Тодорова, старши учител по английски език. Учителите участваха в обучения от смесена учебна среда и им беше демонстрирано  как научният метод може да бъде приложен в ежедневието.Домакините представиха добри практики обхващащи  4-те принципа на STEM, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Учителите участници бяха въведени в прилагането на  WEB 2.0 инструменти на преподаване като  (Google Maps), уеб приложения (Google Docs, Flickr), сайтове за споделяне на видео (YouTube), уики (MediaWiki), блогове (WordPress), социални мрежи (Facebook), фолксономии (Delicious), микроблогинг ( Twitter), подкастинг (Podcast Alley).

 

Видео СТЕМ Португалия

 

 

 

 

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.