Консултативен кабинет

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ КЪМ 2 АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН” – гр. СОФИЯ

Консултативният кабинет е форма за осъществяване на училищните политики:

за превенции;
за работа с родители;
за работа с ученици, за работа и партньорство с граждански организации.

Целите на кабинета са:

Разработване и реализиране на училищна политика за превенция на:

рискови поведения сред младите хора, успешна социална интеграция и интеграция в учебната среда;
употреба на психо-активни вещества и различни видове зависимости;
намаляване агресията в училище и извън него;
трафик на хора;
динамични и нововъзникнали необходимости.
- чрез реализиране на училищни кампании, тренинг умения, дискусии, кръгли маси. диагностика на психоклимата в класовете – тестове, анкети, ролеви игри ; индивидуална работа с ученици, които имат потребността и необходиумостта от специализирана подкрепа - консултации; работа с ученици с нежелано поведение в часовете и в училище;
консултиране родителите на такива ученици и при нужда насочване към специализирана помощ; подпомагане адаптацията на осмите класове към новата училищна среда.

Развитие на умения за ефективна комуникация и решаване на конфликти.

Изграждане на партньорство с родителите, местната власт, неправителствени организации.

Консултиране на родители и ученици с оглед успешна професионална реализация и социална адаптация.

Партньорски отношения с граждански организации, консултиращи възможно обучение в чужбина – Фулбрайт, Дарби и др.

консултативен кабинетконсултативен кабинетконсултативен кабинетконсултативен кабинет

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.