Клубове по интереси

От учебната 2018/ 2019 г. II АЕГ работи по изпълнението на Училищна програма за развитие на дейностите по интереси, разработена въз основа на Постановление № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС – Наредбата за приобщаващо образование и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Нейната цел е създаване на условия за полезно ангажиране и осмисляне на свободното време, развитие и мотивиране на интереса в областта на STEM и технологиите, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация  и възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством дейности по интереси; осигуряване на по-привлекателна училищна среда.

 

Предлаганите разнообразни извънкласни дейности по интереси допринасят за:

 • развитие на допълнителни знания, умения и компетенции, с цел инвестиция  за личностна, житейска и професионална реализация, мобилност и конкурентноспособност.

 • подкрепа за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане на професионалното ориентиране на учениците. 

 • развитие и интегриране на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на  учениците.

 • повишаване на мотивацията на учениците за участие в УВП чрез разнообразни дейности по интереси, интерактивни методи, неформално общуване и активна технологична комуникация. 

 • формиране на нагласи и умения за здравословен начин на живот; на обществено приемливи модели на поведение; на граждански и социални умения и компетенции.

 • подобряване на уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция и активност, екипност и ограничаване на броя на учениците с деструктивно поведение, както и на училищния тормоз.

 • създаване на условия за личностна изява и стимулиране и развитие на интереси чрез различни форми на дейности по интереси.

 

Тематични направления на извънкласните дейности по интереси във II АЕГ:

 1. Дигитална креативност.

 2. Природни науки.

 3. Математика.

 4. Технологии.

 5. Изкуства и култура.

 6. Гражданско образование.

 7. Екологично образование и здравословен начин на живот.

 8. Спорт.

 

Акценти и приоритети по темите:

            1. Технологии, програмиране, дигитална креативност и иновативно мислене:

                        1.1. Повишаване на мотивацията за качествено образование, конкурентноспособност и дигитална креативност.

                        1.2. Развитие  на интереса към информатиката и информационните технологии, роботиката и логическото мислене.

                        1.3. Развитие  на критическо мислене, дигитални умения и способности за ориентиране и справяне в цифрова среда.

                        1.4.Предоставяне на информация за професиите на бъдещето, свързани с технологиите и дигиталната креативност.

                         1.5. Използване на електронни средства в процеса на обучение;

                         1.6. Използване на мултимедийни технологии за обобщаване, оценяване, съхраняване и представяне на информация;

                         1.7. Запознаване с основните принципи на рекламата и визуализирането и чрез компютърна анимация.

                 2.  Природни науки и математика (STEM):

                                 2.1. Мотивация на учениците за изучаване на природните науки, математиката и технологиите (STEM) в модерна образователна среда;

                                2.2. Нова роля на учителя и ученика в учебния процес и необходимостта от формиране н компетенции, важни за живота;

                                2.3. Засилване на интереса и улесняване на процеса на усвояване на учебния материал и задълбочаване и трайност на знанията чрез интегралност, дигиталност и съвместно преподаване;

                               2.4. Практическа насоченост на обучението и  развитие на уменията на XXI век;

                               2.5. Ефективно интегриране на технологиите в образователния процес чрез виртуални STEM лаборатории.

                          3. Екологично образование и здравословен начин на живот:

                                3.1. Екологично образование и устойчиво развитие.

 • Формиране на нагласи за опазване на околната среда и осигуряване на бъдеще на планетата чрез отговорно и екологично поведение.

3.2. Здравословно хранене:

 • Формиране на нагласи за изграждане на умения и навици за физическа и двигателна активност и здравословен начин на живот – тренинг обучения;

 • Намаляване на процента на младите хора с рискови поведения и  повишаване на здравната им култура – лектории, дискусии;

 • Увеличаване броя на учениците, съблюдаващи здравословен начин на живот чрез спортно-туристически дейности;

3.3.   Превенция на рисковото поведение: формиране на умения за разпознаване на рисковите поведения;

  1. Превенция на злоупотребата с психоактивни вещества.

  2. Полова и сексуална култура: формиране на отговорно сексуално поведение: отговорно поведение и вземане на решение; 

 1. Гражданско образование

                                4.1. Гражданска култура и участие:

 • Овладяване на базисни познания за гражданското общество: измерение на гражданството, гражданска позиция, правата на човека, социална интеграция, формиране на умения за участие в дебат и излагане на аргументирана позиция;

 • Формиране на умения за изява и отстояване на гражданска позиция, грамотност за човешките и конституционни  права, форми на участие в гражданското общество, информационна грамотност за ЕС и гражданското общество;                    

 1. Комуникативни умения на роден език.

 • Развитие на журналистически умения и способности за писане по актуални обществени и глобални проблеми.

 • Насочване на вниманието към проблемите на заобикалящата среда, към социално ангажиране и формиране на гражданско съзнание и обезпечаване на възможностите за личностно и професионално  развитие. 

 • Запознаване с професията на журналиста и  PR специалиста с оглед кариерното развитие на младите хора.

 • Развитие на  умение за обществена комуникация, сетивност към значими обществени проблеми, интерпретиране и формиране на обществена позиция, свързана с тях и  медийна грамотност.

                

 1.  Предприемачество и лидерство:

 •  Развитие  на предприемаческото мислене у младите хора и осъзнаване на индивидуалната независимост като основа за успех и социално благополучие. 

 • Получаване на  основни познания за създаване, развитие и управление на собствен бизнес.

 •   Формиране на социални и лидерски умения, екипност.  Възможност за полезно прекарване на свободното време и осмисляне на нормите, правилата и принципите на пазарната икономика. Преодоляване на липсата на информация,  подпомагаща училищното образование и бъдещата професионална реализация.

                                

                5. Изкуства, култура и спорт:

                 5.1. Културни компетентности.

 • Формиране на естетическа култура;

 • Развитие на творчески заложби и дарования;

 • Естетическо съпреживяване чрез музика, литература и танц.

 • Стимулиране на креативността и творческото изразяване на учениците чрез организиране на тематични фотоизложби, презентации, ролеви игри, посещения и/или екскурзии с проучвателна цел.

                     5.2. Физическа активност и спорт – дейности на клубовете (футбол, шах, мажоретен състав и баскетбол) от Спортната академия на  II АЕГ:

 • Формиране на нагласи за изграждане на умения и навици за физическа и двигателна активност и здравословен начин на живот;

 • Ангажиране на  свободното време на учениците със спортни дейности;

 • Намаляване на  процента на младите хора с наднормено тегло;

 • Увеличаване на броя на учениците, съблюдаващи здравословен начин на живот чрез спортно-туристически дейности;

 • Активизиране и включване на родителската общност във физическото възпитание и спорта;

 • Формиране и развитие на важни личностни качества и  насърчаване на състезателните изяви на учениците;

 • Осмисляне на ролята и значението на спорта и туризма  в свободното време на учениците;

 

 Форми на извънкласни дейности по интереси:

Име, презиме, фамилия на ръководителя на дейността по интереси

Наименование на

формата за дейността по интереси

Тематично направление

 

Анета Кирилова Кинева 

Студио «3D»/ Дигитална креативност

 

Донка Стефанова Куновска

Дигитална работилница/ Дигитална креативност

 

Георги Иванов Йорданов

Клуб «Компютърна анимация и графичен дизайн»/ Дигитална креативност

 

Ирина Борисова Костадинова

Виртуален STEM клуб/ Природни науки

 

Севдалина Симеонова Стоянова

STEM ателие/ Природни науки

 

Росица Георгиева Сотирова-Данаилова

Виртуална STEM лаборатория/ Природни науки

 

Мая Кирилова Каращранова

Математическа академия/ Математика

 

Нина Иванова Петрова/ Математика

Клуб «Математическа лингвистика»/ Математика 

 

Агнес Еминова Маздрашка

клуб «Приложна математика»/ Математика

 

Димитър Божидаров Тодоров

Клуб «Роботика»/ Технологии

 

Анета Кирилова Кинева

Клуб «Приложно програмиране и моделиране»/ Технологии

 

Георги Иванов Йорданов

Арт ателие/ Изкуства и култура

 

Надежда Маринова Георгиева

Вокална група/ Изкуства и култура

 

Катя Маринова Тофик 

клуб «Народни танци»/ Изкуства и култура

 

Ади Мутишева Конедарева

Академия за лидери/ Гражданско образование

 

Мария Методиева Генова

Ученическа правна кантора «Джеферсън»/ Гражданско образование

 

Мариана Александрова Бошнакова

Клуб «Предприемачество и бизнес»/ Гражданско образование

 

Ивана Атанасова Семерджиева

Училищни медии, секция «TV Джеферсън“/ Гражданско образование

 

Зорница Любенова Танчева

Училищни медии, секция «Радио VOX“/ Гражданско образование

 

Надежда Иванова Танева

Екоакадемия/ Екологично образование и здравословен начин на живот

 

Светла Славева Влахова

Клуб «Екопатрули/ Екологично образование и здравословен начин на живот

 

Весела Олегова Димитрова

Клуб «Здраве»/ Екологично образование и здравословен начин на живот

 

Гергана Величкова Дерибанова

Клуб «Екобъдеще/ Екологично образование и здравословен начин на живот

 

Теодора Денчева Цанова

Спортна академия, секция «Шах»/ Спорт

 

Георги Владимиров Тасев

Спортна академия, секция «Мажоретен състав»/ Спорт

 

Огнян Иво Комитов

Спортна академия, секция «Футбол»/ Спорт

 

Ирена Димитрова Лозанова-Василева

Спортна академия, секция «Баскетбол»/ СпортПолзите от участието в извънкласните форми и дейностите по интереси са положителните промени и в пряката учебна дейност – мотивация и активност при усвояването на нови знания, формиране на социални умения, развиване на креативността и критическото мислене.

Клубните дейности са разпределени в пет академии:

Арт академия
Еко академия
Бизнес академия
Спортна академия
Академия "Знание"

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.