Новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

В периода 16.04.2018-18.04.2018г. ще се проведат родителски срещи по график, както следва:

На 16.04.2018г. - за учениците от 8 и 9 клас при следното разпределение по стаи.

На 17.04.2018г. - за учениците от 10 и 11 клас при следното разпределение по стаи.

На 18.04.2018г. - за учениците от 12 клас при следното разпределение по стаи.

Начален час 18:30 часа.

„Голямото рисуване“

„Голямото рисуване“ във II АЕГ „Томас Джеферсън“

 

 

На 27.03.2018 г. гимназията ни  се включи в инициативата „Голямото рисуване“ на Фондация „Open Space“ и стана част от движението „Не на речта на омразата“, реализирани в рамките на проект „Freedom of (Hate) Speech“, финансиран по  Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1. В събитието участваха ученици от групите за извънкласни дейности, формирани по проект на II АЕГ „ЗАЕДНО“, Договор № БС-33.16-1-006/ 02.10.2017 г., изпълняван с финасовата подкрепа на ЦОИДУЕМ. Всички те сътвориха дълга рисунка на тема: „Какво е за мен толерантността“, проявиха много креативност, творчество и иновативност и категорично заявиха „НЕ“ на Речта на омразата. Инициативата подкрепя и училищните ни политики за гражданско и интеркултурно образование и е стимул за междукултурно разбиране и общуване в глобалния свят.

Проект „ТВОЯТ ЧАС“

Кръгла маса по проект „ТВОЯТ ЧАС“ 

22.03.2018 г.,

РУО, София-град

 

 
 На 22.03.2018 г. се проведе кръгла маса по проект BG05М20P001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като част от инициативите, организирани от РУО, София-град за популяризиране и публичност по проекта. В събитието се включиха експерти от РУО, София-град, директори на столични училища, работещи по проекта, както и ученици от журналистическите клубове на I АЕГ, II АЕГ „Томас Джеферсън“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“. Модератор на кръглата маса бе г-жа Кристина Габровска, старши експерт в отдел „Средно образование“ на РУО. Тя представи презентация за резултатите от проектните дейности. През първата година от изпълнението на проекта са участвали 194 училища, в които са се сформирали  3744 групи, от които 1259 – за преодоляване на обучителни затруднения и 2485 – за извънкласни дейности по интереси. През тази учебна година по проекта работят 179 училища с 3517 групи – 1250 – за преодоляване на обучителни затруднения и 2267 - за извънкласни дейности по интереси. Основната цел на проекта е свързана с подпомагане на учениците с обучителни затруднения, както и с развитие на интереси, таланти и дарованията. Анализът на резултатите показва, че е изпълнена проектната цел – да се осмисли полезно свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с обучителни затруднения и идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и да се развие потенциалът на всеки ученик, чрез участие в извънкласни дейности. От 11 463 ученици, участвали в групи за преодоляване на обучителни затруднения през миналата учебна година 68 % са подобрили успеха си с 1 единица по съответния учебен предмет, 18 % - с 2 единици, 6 % - с 3 единици и само 7 % не са постигнали напредък. Голяма е и популярността на групите за извънкласни дейности по интереси, тъй като те дават възможност за удовлетворяване на интереси, за разгръщане на таланта и вдъхнат увереност не само през уроците, не само през задължителните дейности, но и през желанието за изява, през разкриването на чудесата на всеки един от учебните предмети, през науката.

В рамките на събитието бяха представени добрите практики по проекта на различни по вид столични училища: 92 ОУ, 125 СУ и ПГЕБ „ Проф. д-р Асен Златаров“. В презентациите на проектните дейности, реализирани в трите училища, бе акцентирано на ползите за учениците, включени в групите за преодоляване на обучителни затруднения и в групите за извънкласни дейности по интереси, а именно: преодоляване на образователни дефицити, развитие на потенциала на всеки ученик, формиране на важни социални и граждански умения за успешна реализация и превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците. Ключов момент за успеха на проект „ТВОЯТ ЧАС“ е и привличането на родителите като партньор в работата на групите, при провеждане на представителните им изяви и при реализирането на обществен мониторинг чрез обществените съвети „Твоят час“.

Кръглата маса бе закрита от г-жа Ваня Кастрева, Началник на РУО-София град, която отбеляза, че успехът на проект „ТВОЯТ ЧАС“ в голяма степен се дължи на приемствеността на постигнатото в рамките на предходния проект на МОН „УСПЕХ“ – повишаване на мотивацията, подкрепата на личностното развитие и разгръщането на потенциала на всеки ученик.

Екипът на училищна медия „TV Джеферсън“ – II АЕГ

Среща по повод българското председателство във II АЕГ

Среща на генералните директори за училищното образование от държавите - членки на ЕС в София в рамките на Българското председателство на 13.03.2018 г. във II АЕГ

 

  

По време на срещата на генералните директори за училищното образование от държавите - членки на ЕС в София в рамките на Българското председателство на 13. 03. 2018 г. във II АЕГ се проведе дискусия за ключовите компетентности, в която участваха и учители, и ученици от гимназията. Обсъдихасе въпроси, свързани с инструментите за оценяване на базови умения за грамотност, математика и науки. Коментираха се подходите и методите за оценка на уменията за критично мислене, решаване на проблеми, креативност, както и подкрепата на Европейската комисия за прилагането на обновената препоръка за развитие на ключовите компетентности на национално ниво.

Профилът и визията на II АЕГ бяха представени чрез презентация за гимназията. Ученици, организирани в няколко екипа, показаха на гостите училището и отговаряха на въпросите им. Гостите имаха възможност да посетят:

  • извънкласно занимание на Академията за лидери, свързано с критичното мислене;

  • урок по биология, свързан със здравето и сърдечносъдовата система;

  • интегриран урок по математика и технологии за визуализиране на геометрични триизмерни фигури и представяне на сечения с аутокат;

  • урок по английска и американска литература и история на тема: Съвременна интерпретация на съдебен процес: Държавата срещу Хестър Прин“, осъществен чрез популярните методи „учене чрез правене“ и „език чрез литература“;

Танцовият състав на II АЕГ поздрави гостите по българска традиция с български народни танци и им подари прекрасни издания лично творчество на учениците.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.