Педагогически състав

Ръководен екип

Д-р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ГГФ
І специалност: География
ІІ специалност: История
Други магистратури: 

 • Стопанско управление - ТУ, София
 • Образователен мениджмънт – СУ „Св. Климент Охридски”  
 •  Доктор по Национална сигурност, „Обучението по национална сигурност в българското училище – необходимост и очаквания“

Професионално-квалификационна степен : първа
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2003г.
Носител на почетно отличие „ Сърцето на София“, 2013г.
Номинация – Директор на годината, 2015г. от СБУ и Европейския синдикален комитет по образование, „Най-добър социален партньор - Директор“
Ръководител на международни и национални проекти
Автор и съавтор на учебници по география и икономика, учебни помагала, публикации по проблеми на обучението по география, управление на образованието, извънкласните дейности, междупредметните връзки и интегралното обучение, гражданското образование и др.
Участие в комисии на МОН за изработване на ДОС и учебни програми по география  и икономика; свят и личност; гражданско образование и др. 

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ИФ
І специалност: История
Други магистратури: 

 • Журналистика – СУ„Св. Климент Охридски”
 • Образователен мениджмънт – СУ„Св. Климент Охридски”
 • СДК към ДИУУ, “Мениджмънт на прехода в образованието“

Професионално-квалификационна степен: втора

Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2014г.

Иновативни педагогически идеи в областта на извънкласните дейности, партньорствата с родители, НПО и институции. Публикации в сп. „ Професионално образование“, изд. Аз-буки

Координатор на училищни, национални и международни проекти

Съавтор на учебници и учебни помагала по история и цивилизации

Участие в комисии на МОН за ДОС.

 

КАТЯ ТОФИК

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: Химикотехнологичен институт – гр. София

Специалност: Инженерна химия
Други магистратури: 

 • СДК - Учител по математика - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
 • СДК - Дефектология – ДИУУ
 • СДК към ДИУУ, „Мениджмънт на прехода в образованието“

Професионално-квалификационна степен: трета

Участие в училищни проекти към ЦОИДУЕМ и по ОПНОИР

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с ритуализация на училищния живот.

 

 

МАРГАРИТА ИГНАТОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Българска фиология

Други магистратури: 

Съвременни образователни технологии – СУ „Св. Климент Охридски”

СДК към ДИУУ,  "Интегративни взаимодействия в образователния процес"

Професионално-квалификационна степен: трета

 

ЛИДИЯ МАРИНОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Образование: ТУ, София

Специалност: Топло и ядрена енергетика

 ПК: Машинен инженер

 Други магистратури: 

 • СДК – Професионална педагогика - ТУ, София
 • СДК - Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата – УНСС, София

Професионално-квалификационна степен: четвърта

 

СВЕТЛА ВЛАХОВА

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Образование: ВТУ  "Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски" - Социална педагогика

ЮЗУ - Учител по философия
Професионално-квалификационна степен: трета

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране

 

НИКОЛЕТА ЛАЧЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Образование: НБУ – гр. София
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски", „ Социална педагогика“, 2017г.

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране 

 

КАЛИНА СТОИЧКОВА-КАДИЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Социална Педагогика

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране

 

Преподаватели по български език и литература

ВЕРА ДИМИТРОВА

Образование: „Св. Климент Охридски” – гр. София

І специалност: Българска филология

ІІ специалност: „Връзки с общствеността”

 Професионално-квалификационна степен: пета

Ръководител на библиотечно – информационен център към IIАЕГ

 

МАГДАЛЕНА ДАМЯНОВА

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: История
Специализации в ДИУУ и НБУ
Член на комисия за изработване на учебни програми по Български език и литература

Съавтор на учебни помагала.

Публикации по проблеми, свързани с развитие на комуникативните умения чрез изучаване на публично изказване и аргументативен тип текст.

 

МАРИАНА МИНЕВА

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология

ІІ специалност: Агитация и пропаганда
Професионално-квалификационна степен: първа

Педагогически идеи за нов прочит на творчеството на Димитър Талев и Христо Смирненски

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

 

ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРАНОВ

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: Психология

Професионално-квалификационна степен: пета

 

СНЕЖАНКА СЕРГЕВА-ТИКВАРСКА

Образование: СУ Св. Климент Охридски"

І специалност: Българска филология
ІІ специалност: Психология
Професионално-квалификационна степен: Втора


 

ИВАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Образование: СУ Св. Климент Охридски"

Специалност: Българска филология

Ръководител на извънкласни дейности в областта на медийната грамотност

 

ЗОРНИЦА ТАНЧЕВА

Образование: СУ Св. Климент Охридски"

Специалност: Българска филология

Ръководител на извънкласни дейности в областта на медийната грамотност

Преподаватели по английски език

Д-р МАРИЯ МЕТОДИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

І специалност: Английска филология
ІІ специалност: Руски език
Специализация в Университет на щата Мериленд (UMBC), САЩ

Специализации в Кеймбридж, Глазгоу и Лондон

Професионално-квалификационна степен: първа
Главен учител по АЕ

Доктор по Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по чужд език - Английски език)

Ръководител на театрална работилница „Ню Глоуб” и Ученическа правна кантора  „Т. Джеферсън“

Ръководител на училищен представителен отбор за участие в международни състезания по право за ученици

Носил почетно отличие "Неофит Рилски", 2011 г.

Носител почетно отличие "Сърцето на София ", 2018 г.

Съавтор на учебни помагала и учебници по АЕ

Добри практики в областта на дигитализацията на обучението по АЕ, гражданското и интеркултурното образование чрез обучението по чужди езици и др.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 

Специалност: Английска филология

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ГАЛИНА ПЕТРУНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Английска филология
ІІ специалност: Български език и литература

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност: Английска филология
ІІ специалност: Български език и литература

 

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Биология
ІІ специалност: Английска филология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в  Лондон
Председател на ПУО по АЕ

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”

Иновативни идеи за създаване на електронно портфолио на учениците

 

 

ЕКАТЕРИНА ИВКОВА

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"  

Специалност: Български и английски език - учител

Професионално-квалификационна степен: пета
 

 

 

ХРИСТО ДАНЕВ

Образование: ПУ “Паисий Хилендарски”

Специалност: Английска филология

Иновативни идеи в областта на дигитализацията на обучението по АЕ, на медийната дигитална грамотност

 

ИВЕТА МАНОЛОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Английски език
Професионално-квалификационна степен:Втора
Специализация в  Плимут

Професионално-квалификационна степен: трета

Участие в реализирането на училищни и международни проекти

Главен ментор на американския помощник-учител по програмата на българо-американския комитет за образователен обмен “Fullbride”

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”

Реализиране на партьорство с НПО в областта на обучението по АЕ

 

АДИ КОНЕДАРЕВА

Образование: Югозападен университет ”Неофит Рилски” - гр. Благоевград

Специалности: Английска филология, География

ОКС: Магистър

Професионалноквалификационна степен: 4 

Сертифициран Google  обучител ниво 1 и 2 - умения за работа с дигитални технологии

Координатор проекти  ниво училище по програма  „Еразъм +“

Иноватор в областта на дигитализацията на обучението по АЕ и медийна  дигитална грамотност

Обучител иновативно дигитално образование по модел 1:1 “Трансформация на учебния процес”

Ръководител на  Академия за лидери - личностно развитие на учениците

 

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Специалност: Английска филология

 Професионално-квалификационна степен: четвърта

Участие в реализиране на училищни и международни проекти.

Ментор на американския помощник-учител по програмата на българо-американския комитет за образователен обмен “Fullbride”

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.

Реализиране на партньорство с НПО в областта на чуждоезиковото обучение 

 

ЕДВАРД КАРАКАШЯН

Образование:   СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност:  История
ІІ специалност: Английска филология

 

ЧАВДАР ПЕЙНИРДЖИЕВ

Образование:   СУ „Св. Климент Охридски”

І специалност:  Английска филология
ІІ специалност: Психология

 

АННА КОСТАДИНОВА

Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград
Специалност: История

Други магистратури: Английска филология - ЮЗУ - гр. Благоевград

Професионално-квалификационна степен: Четвърта

 
Преподаватели по немски език

ЕЛЕНА АНЧЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност: Немска филология
ІІ специалност: Българска филология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в Германия

 

ТАТЯНА СЛАВОВА

Образование: Московски държавен педагогически институт "В. М. Ленин"

І специалност: Руски език и литература

Други магистратури: Немска филология - СУ „Св. Климент Охридски”

 
Преподаватели по руски език

МАРИАНА МАНОЛОВА-ПАНЕВА

Образование: Московский Государственный университет "М. В. Ломоносов” – гр. Москва
І специалност: Руски език и литература
Други магистратури: Български език и литература - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Професионално-квалификационна степен: втора
Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

Преподаватели по испански език

МАРГАРИТА ПЕТРОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Испанска филология
Носител на Наградата на ректора на СУ за постижения в областта на лингвистиката и литературознанието

 

ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Испанска филология
Специализация в Мадрид
Професионално-квалификационна степен: пета

 

Преподаватели по математика, информатика и информационни технологии

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
Професионално-квалификационна степен: първа
Главен учител по математика

Учител-ментор по въпроси, свързани с учебна  документация и функциите и отговорностите на класния ръководител
Председател на ПУО на класните ръководители и ПУО по математика, информатика и ИТ

 

НИНА ИВАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
Професионално-квалификационна степен: втора

Иновативни идеи за интегралното обучение по математика. Публикации в областта на технологиите в обучението по математика

 

МАЯ КАРАЩРАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: пета

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 

АГНЕС МАЗДРАШКА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика

Професионално-квалификационна степен: пета

 

 

 

 

ГАБРИЕЛА МАНАШЯН

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

I  Специалност:  Математика 

II Специалност:  Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 

АНЕТА КИНЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: четвърта
Информационно осигуряване на проектни и извънкласни дейности

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Базов учител към Софийския университет и УНИБИТ

Ръководител на дейности по интереси свързани с дигитална креативност и технологиите

Работи по училищни проекти по програма Еразъм +”, ЦОИДУЕМ, ОПНОИР

 

 

ДОНКА КУНОВСКА

Образование: Технически университет - София

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Други магистратури: Учител по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски”

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Базов учител към УНИБИТ

 
 
Преподаватели по история и цивилизация

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА - МИЛЕНКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

Специалност: История
Специализация: СУ „Св. Климент Охридски” – Английски език
Професионално-квалификационна степен: четвърта
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Участие в национални проекти и програми
Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

І специалност: История
ІІ специалност: Публична администрация
Специализация: НБУ – Английски език

Професионално-квалификационна степен: четвърта
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2015г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности

Училищен координатор към асоциираните училища в България към ЮНЕСКО

Иновативни идеи за преподаването на учебен предмет на чужд език (CLIL). Публикации по проблема

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания 

 

ДИМО МИХОВ

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Специалност: История
Специализация: ИЧС – Английски език
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Следдипломна квалификация: Мениджмънт в MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
гр. Никозия, Кипър

 

ДИАНА ЗЛАТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски

Специалност: История

Иновативни идеи за обучението в културните институции като образователна среда; STEAM обучение

Преподава история и цивилизации на АЕ

Преподаватели по география и икономика

ТАНЯ БОЖИЛОВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ ‘Св. Климент Охридски”
Участва в реализиране на проект “От мечтател до лидер” по програма “Еразъм +” 
Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

МАРИАНА БОШНАКОВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География
Следдипломна квалификация в УНСС, „Екологичен и стопански мениджмънт“
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ "Св. Климент Охридски"
Автор на помагала в областта на гражданското образование
Член на комисия за изработване на учебни програми по гражданско образование
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на предприемачеството, целите на хилядолетието, екскурзоводството, устойчивото развитие, глобално образование, уменията за успех. Публикации по проблемите.

Главен учител по география и икономика

Носител на званието “Неофит Рилски” на МОН, 2018 г.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 
Преподаватели "Философски цикъл"

Д-р ИВАН КОЖУХАРОВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Философия
Доктор по  научна специалност 05.01.16 “Онтология”, 2009 г.

Преподава философия на АЕ

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

МИЛЕНА ПЛУГAРОВА - РАЙЧЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Философия

Професионално-квалификационна степен: четвърта 

Базов учител към СУ “Св. Климент Охридски”

Преподава философия на АЕ

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

Преподаватели по биология и здравно образование

СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Биология
Специализация: ИЧС – София, Английски език
Преподава биология на английски език
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията

Професионално-квалификационна степен: пета

Съавтор на учебни помагала по биология и здравно образование

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

ИРИНА КОСТАДИНОВА

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски”
Специалност: Биология и химия
Други магистратури: Английски език и литература- учител по биология на английски език - СУ„Св. Климент Охридски”
Професионално-квалификационна степен: първа
Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”
Преподава биология на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2013г.
Учител на годината за 2013г. /номинация за учител по биология/
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2013г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията

Координатор на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Главен учител по биология и здравно образование

Публикации за проектно-базираното обучение, екологията в обучението по биология, интегралното обучение.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

Преподаватели по химия и физика

ИРИНА КОСТАДИНОВА

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски”
Специалност: Биология и химия
Други магистратури: Английски език и литература- учител по биология на английски език - СУ„Св. Климент Охридски”
Професионално-квалификационна степен: първа
Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”
Преподава биология на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2013г.
Учител на годината за 2013г. /номинация за учител по биология/
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2013г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията

Координатор на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Главен учител по биология и здравно образование

Публикации за проектно-базираното обучение, екологията в обучението по биология, интегралното обучение.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

ГЕРГАНА ДЕРИБАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия и физика
Специализация: НБУ – Английски език
Преподава физика и астрономия на английски език
Участие в международни проекти

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия и физика

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Ръководител на извънкласни дейности по интереси в областта на физиката и роботиката

 

РОСИЦА СОТИРОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия
СДК: Учител по химия
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация: Английски език
Преподава химия и опазване на околната среда на английски език
Участие в международни и национални проекти
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на екологията
Съавтор на учебно помагало по химия и ООС.

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 

НАДЕЖДА ТАНЕВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски"

Специалност: Химия

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 
Преподаватели по музика и изобразително изкуство

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Образование: СУ "Св. Климент Охридски"
Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на изобразителното изкуство, мултикултурното разнообразие, графичния дизайн, компютърна анимация и реклама
Организира и представя изложби на Арт ателие към II АЕГ в различни институции
Графично оформление на рекламни и информационни материали по училищни проекти

Участва в реализирането на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Публикации на иновативни педагогически идеи

Ръководител на дейности по интереси свързани с дигитална креативност и технологиите

Работи по училищни проекти по програма Еразъм +”, ЦОИДУЕМ, ОПНОИР

 

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”

Специалност: Музика

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с ритуализация на училищния живот.

 

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

ТЕОДОРА ЦАНОВА

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическо възпитание
Професионално-квалификационна степен: Трета
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ

 

ОЛЕГ ЛЕВИЕВ

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическа култура
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ

 

ИРЕНА ЛОЗАНОВА-ВАСИЛЕВА

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическо възпитание
Професионално-квалификационна степен: Втора
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ

 

ОГНЯН КОМИТОВ

Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Ръководител на извънкласни форми на Спортна академия към 2 АЕГ

Администрация

КРАСИМИРА НАЧКОВА
Главен счетоводител


АНТОНИЯ КИРИЛОВА
Завеждащ административно-техническа служба, домакин

СТОЯНКА ДИМИТРОВА
Административен секретар

 

ЕВГЕНИЯ ДИЛОВА 
Технически изпълнител


РУМЕНА УГРИНОВА
Технически сътрудник

ВЕРА ДИМИТРОВА
Библиотекар

КРАСИМИР БАЛЕВСКИ

Организатор спомагателни дейности


 

Ръководството на 2 АЕГ, представлявано от директора - г-жа Емилия Лазарова и помощник-директорите по учебната дейност - г-жа В. Иванова и г-жа К. Тофик, организира и ръководи учебно-възпитателната работа на 53 учители и 31 ученически колектива.

Учителите от 2 АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

Голяма част от тях участват в комисии на МОН по изработването на държавните образователни изисквания по учебните предмети от културно-образователните области на учебния план по Наредба № 6/ 2001 г. на МОН, автори са на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература, както и на учебни програми за учениците за 9 – 12 клас (задължителна и профилирана подготовка). Някои от тях са хонорувани преподаватели към ВУЗ, а други - базови учители към СУ „Св. Климент Охридски”.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.