Педагогически състав

Ръководството на 2 АЕГ, представлявано от директора - г-жа Емилия Лазарова и помощник-директорите по учебната дейност - г-жа В. Иванова и г-жа К. Тофик, организира и ръководи учебно-възпитателната работа на 53 учители и 31 ученически колектива.

Учителите от 2 АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

Голяма част от тях участват в комисии на МОН по изработването на държавните образователни изисквания по учебните предмети от културно-образователните области на учебния план по Наредба № 6/ 2001 г. на МОН, автори са на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература, както и на учебни програми за учениците за 9 – 12 клас (задължителна и профилирана подготовка). Някои от тях са хонорувани преподаватели към ВУЗ, а други - базови учители към СУ „Св. Климент Охридски”.

Ръководен екип

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ГГФ
І специалност: География
ІІ специалност: История
Други магистратури: 

 • Стопанско управление - ТУ, София
 • Образователен мениджмънт – СУ „Св. Климент Охридски”  
 •  Доктор по Национална сигурност, „Обучението по национална сигурност в българското училище – необходимост и очаквания“

Професионално-квалификационна степен : първа
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2003г.
Носител на почетно отличие „ Сърцето на София“, 2013г.
Номинация – Директор на годината, 2015г. от СБУ и Европейския синдикален комитет по образование, „Най-добър социален партньор - Директор“
Ръководител на международни и национални проекти
Автор и съавтор на учебници по география и икономика, учебни помагала, публикации по проблеми на обучението по география, управление на образованието, извънкласните дейности, междупредметните връзки и интегралното обучение, гражданското образование и др.
Участие в комисии на МОН за изработване на ДОС и учебни програми по география  и икономика; свят и личност; гражданско образование и др. 

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ИФ
І специалност: История
Други магистратури: 

 • Журналистика – СУ„Св. Климент Охридски”
 • Образователен мениджмънт – СУ„Св. Климент Охридски”
 • СДК към ДИУУ, “Мениджмънт на прехода в образованието“

Професионално-квалификационна степен: трета

Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2014г.

Иновативни педагогически идеи в областта на извънкласните дейности, партньорствата с родители, НПО и институции. Публикации в сп. „ Професионално образование“, изд. Аз-буки

Координатор на училищни, национални и международни проекти

Съавтор на учебници и учебни помагала по история и цивилизации

Участие в комисии на МОН за ДОС.

 

КАТЯ ТОФИК

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: Химикотехнологичен институт – гр. София

Специалност: Инженерна химия
Други магистратури: 

 • СДК - Учител по математика - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
 • СДК - Дефектология – ДИУУ
 • СДК към ДИУУ, „Мениджмънт на прехода в образованието“

Професионално-квалификационна степен: трета

Участие в училищни проекти към ЦОИДУЕМ и по ОПНОИР

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с ритуализация на училищния живот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРГАРИТА ИГНАТОВА
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Българска фиология

Други магистратури: 

Съвременни образователни технологии – СУ „Св. Климент Охридски”

СДК към ДИУУ,  „Иновативни интегративни методи на преподаване в обучението по БЕЛ и гражданско образование“

Професионално-квалификационна степен: четвърта

 

ЛИДИЯ МАРИНОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Образование: ТУ, София

Специалност: Топло и ядрена енергетика

 ПК: Машинен инженер

 Други магистратури: 

 • СДК – Професионална педагогика - ТУ, София
 • СДК - Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата – УНСС, София

Професионално-квалификационна степен: четвърта

 

СВЕТЛА ВЛАХОВА

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Образование: ВТУ  "Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски" - Социална педагогика

ЮЗУ - Учител по философия
Професионално-квалификационна степен: трета

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране

 

НИКОЛЕТА ЛАЧЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Образование: НБУ – гр. София
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски", „ Социална педагогика“, 2017г.

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране 

 

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
Образование: СУ Св. Климент Охридски"
Специалност: Психология

Публикации във областта на общата подкрепа и превенциите 

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране

 

КАЛИНА СТОИЧКОВА-КАДИЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Социална Педагогика

Консултативен кабинет към II АЕГ

Център за кариерно ориентиране

 

 

ГЕРГАНА ВЕНКОВА КОСТАДИНОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Образование: Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"

Специалност: Психология и психопатология на развитието

Преподаватели по български език и литература

ВЕРА ДИМИТРОВА

Образование: „Св. Климент Охридски” – гр. София

І специалност: Българска филология

ІІ специалност: „Връзки с общствеността”

 Професионално-квалификационна степен: пета

Ръководител на библиотечно – информационен център към IIАЕГ

 

МАГДАЛЕНА ДАМЯНОВА

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: История
Специализации в ДИУУ и НБУ
Член на комисия за изработване на учебни програми по Български език и литература

Съавтор на учебни помагала.

Публикации по проблеми, свързани с развитие на комуникативните умения чрез изучаване на публично изказване и аргументативен тип текст.

 

МАРИАНА МИНЕВА

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология

ІІ специалност: Агитация и пропаганда
Професионално-квалификационна степен: първа

Педагогически идеи за нов прочит на творчеството на Димитър Талев и Христо Смирненски

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

 

ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРАНОВ

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: Психология

Професионално-квалификационна степен: пета

 

СНЕЖАНКА СЕРГЕВА-ТИКВАРСКА

Образование: СУ Св. Климент Охридски"

І специалност: Българска филология
ІІ специалност: Психология
Професионално-квалификационна степен: Втора


 

ИВАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Образование: СУ Св. Климент Охридски"

Специалност: Българска филология

Ръководител на извънкласни дейности в областта на медийната грамотност

 

ЗОРНИЦА ТАНЧЕВА

Образование: СУ Св. Климент Охридски"

Специалност: Българска филология

Ръководител на извънкласни дейности в областта на медийната грамотност

Преподаватели по английски език

МАРИЯ МЕТОДИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

І специалност: Английска филология
ІІ специалност: Руски език
Специализация в Университет на щата Мериленд (UMBC), САЩ

Специализации в Кеймбридж, Глазгоу и Лондон

Професионално-квалификационна степен: първа
Главен учител по АЕ

Ръководител на театрална работилница „Ню Глоуб” и Ученическа правна кантора  „Т. Джеферсън“

Ръководител на училищен представителен отбор за участие в международни състезания по право за ученици

Носил почетно отличие "Неофит Рилски", 2011 г.

Носител почетно отличие "Сърцето на София ", 2018 г.

Съавтор на учебни помагала и учебници по АЕ

Добри практики в областта на дигитализацията на обучението по АЕ, гражданското и интеркултурното образование чрез обучението по чужди езици и др.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 

Специалност: Английска филология

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ГАЛИНА ПЕТРУНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Английска филология
ІІ специалност: Български език и литература

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност: Английска филология
ІІ специалност: Български език и литература

 

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Биология
ІІ специалност: Английска филология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в  Лондон
Председател на ПУО по АЕ

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”

Иновативни идеи за създаване на електронно портфолио на учениците

 

 

ЕКАТЕРИНА ИВКОВА

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"  

Специалност: Български и английски език - учител

Професионално-квалификационна степен: пета
 

 

 

ХРИСТО ДАНЕВ

Образование: ПУ “Паисий Хилендарски”

Специалност: Английска филология

Иновативни идеи в областта на дигитализацията на обучението по АЕ, на медийната дигитална грамотност

 

ИВЕТА МАНОЛОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Английски език
Професионално-квалификационна степен:Втора
Специализация в  Плимут

Професионално-квалификационна степен: трета

Участие в реализирането на училищни и международни проекти

Главен ментор на американския помощник-учител по програмата на българо-американския комитет за образователен обмен “Fullbride”

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”

Реализиране на партьорство с НПО в областта на обучението по АЕ

 

АДИ КОНЕДАРЕВА

Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград
Специалност: География
Други магистратури:  Английска филология - ЮЗУ - гр. Благоевград

Професионално-квалификационна степен: пета

Участие в разработването, управлението и реализирането на училищни проекти по програма „Еразъм +“

Ръководител на училищна академия за лидери

 

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Специалност: Английска филология

 Професионално-квалификационна степен: четвърта

Участие в реализиране на училищни и международни проекти.

Ментор на американския помощник-учител по програмата на българо-американския комитет за образователен обмен “Fullbride”

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.

Реализиране на партньорство с НПО в областта на чуждоезиковото обучение 

 

ЕДВАРД КАРАКАШЯН

Образование:   СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност:  История
ІІ специалност: Английска филология

 

ЧАВДАР ПЕЙНИРДЖИЕВ

Образование:   СУ „Св. Климент Охридски”

І специалност:  Английска филология
ІІ специалност: Психология

 

АННА КОСТАДИНОВА

Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград
Специалност: История

Други магистратури: Английска филология - ЮЗУ - гр. Благоевград

Професионално-квалификационна степен: Четвърта

 
Преподаватели по немски език

ЕЛЕНА АНЧЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност: Немска филология
ІІ специалност: Българска филология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в Германия

 

ТАТЯНА СЛАВОВА

Образование: Московски държавен педагогически институт "В. М. Ленин"

І специалност: Руски език и литература

Други магистратури: Немска филология - СУ „Св. Климент Охридски”

 
Преподаватели по руски език

МАРИАНА МАНОЛОВА-ПАНЕВА

Образование: Московский Государственный университет "М. В. Ломоносов” – гр. Москва
І специалност: Руски език и литература
Други магистратури: Български език и литература - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Професионално-квалификационна степен: втора
Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

Преподаватели по испански език

МАРГАРИТА ПЕТРОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Испанска филология
Носител на Наградата на ректора на СУ за постижения в областта на лингвистиката и литературознанието

 

ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Испанска филология
Специализация в Мадрид
Професионално-квалификационна степен: пета

 

Преподаватели по математика, информатика и информационни технологии

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
Професионално-квалификационна степен: първа
Главен учител по математика

Учител-ментор по въпроси, свързани с учебна  документация и функциите и отговорностите на класния ръководител
Председател на ПУО на класните ръководители и ПУО по математика, информатика и ИТ

 

НИНА ИВАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
Професионално-квалификационна степен: втора

Иновативни идеи за интегралното обучение по математика. Публикации в областта на технологиите в обучението по математика

 

МАЯ КАРАЩРАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: пета

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 

АГНЕС МАЗДРАШКА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика

Професионално-квалификационна степен: пета

 

 

 

 

ГАБРИЕЛА МАНАШЯН

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

I  Специалност:  Математика 

II Специалност:  Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 

АНЕТА КИНЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: четвърта
Информационно осигуряване на проектни и извънкласни дейности

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Базов учител към Софийския университет и УНИБИТ

Ръководител на дейности по интереси свързани с дигитална креативност и технологиите

Работи по училищни проекти по програма Еразъм +”, ЦОИДУЕМ, ОПНОИР

 

 

ДОНКА КУНОВСКА

Образование: Технически университет - София

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Други магистратури: Учител по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски”

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Базов учител към УНИБИТ

 
 
Преподаватели по история и цивилизация

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА - МИЛЕНКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

Специалност: История
Специализация: СУ „Св. Климент Охридски” – Английски език
Професионално-квалификационна степен: четвърта
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Участие в национални проекти и програми
Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

І специалност: История
ІІ специалност: Публична администрация
Специализация: НБУ – Английски език

Професионално-квалификационна степен: четвърта
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2015г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности

Училищен координатор към асоциираните училища в България към ЮНЕСКО

Иновативни идеи за преподаването на учебен предмет на чужд език (CLIL). Публикации по проблема

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания 

 

ДИМО МИХОВ

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Специалност: История
Специализация: ИЧС – Английски език
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Следдипломна квалификация: Мениджмънт в MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
гр. Никозия, Кипър

 

ДИАНА ЗЛАТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски

Специалност: История

Иновативни идеи за обучението в културните институции като образователна среда; STEAM обучение

Преподава история и цивилизации на АЕ

Преподаватели по география и икономика

ТАНЯ БОЖИЛОВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ ‘Св. Климент Охридски”
Участва в реализиране на проект “От мечтател до лидер” по програма “Еразъм +” 
Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

МАРИАНА БОШНАКОВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География
Следдипломна квалификация в УНСС, „Екологичен и стопански мениджмънт“
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ "Св. Климент Охридски"
Автор на помагала в областта на гражданското образование
Член на комисия за изработване на учебни програми по гражданско образование
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на предприемачеството, целите на хилядолетието, екскурзоводството, устойчивото развитие, глобално образование, уменията за успех. Публикации по проблемите.

Главен учител по география и икономика

Носител на званието “Неофит Рилски” на МОН, 2018 г.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 
Преподаватели "Философски цикъл"

ИВАН КОЖУХАРОВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Философия
Доктор по  научна специалност 05.01.16 “Онтология”, 2009 г.

Преподава философия на АЕ

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

МИЛЕНА ПЛУГAРОВА - РАЙЧЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Философия

Професионално-квалификационна степен: четвърта 

Базов учител към СУ “Св. Климент Охридски”

Преподава философия на АЕ

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

Преподаватели по биология и здравно образование

СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Биология
Специализация: ИЧС – София, Английски език
Преподава биология на английски език
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията

Професионално-квалификационна степен: пета

Съавтор на учебни помагала по биология и здравно образование

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

ИРИНА КОСТАДИНОВА

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски”
Специалност: Биология и химия
Други магистратури: Английски език и литература- учител по биология на английски език - СУ„Св. Климент Охридски”
Професионално-квалификационна степен: първа
Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”
Преподава биология на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2013г.
Учител на годината за 2013г. /номинация за учител по биология/
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2013г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията

Координатор на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Главен учител по биология и здравно образование

Публикации за проектно-базираното обучение, екологията в обучението по биология, интегралното обучение.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

Преподаватели по химия и физика

ИРИНА КОСТАДИНОВА

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски”
Специалност: Биология и химия
Други магистратури: Английски език и литература- учител по биология на английски език - СУ„Св. Климент Охридски”
Професионално-квалификационна степен: първа
Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”
Преподава биология на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2013г.
Учител на годината за 2013г. /номинация за учител по биология/
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2013г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията

Координатор на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Главен учител по биология и здравно образование

Публикации за проектно-базираното обучение, екологията в обучението по биология, интегралното обучение.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания

 

ГЕРГАНА ДЕРИБАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия и физика
Специализация: НБУ – Английски език
Преподава физика и астрономия на английски език
Участие в международни проекти

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия и физика

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Ръководител на извънкласни дейности по интереси в областта на физиката и роботиката

 

РОСИЦА СОТИРОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия
СДК: Учител по химия
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация: Английски език
Преподава химия и опазване на околната среда на английски език
Участие в международни и национални проекти
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на екологията
Съавтор на учебно помагало по химия и ООС.

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 

НАДЕЖДА ТАНЕВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски"

Специалност: Химия

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

 
Преподаватели по музика и изобразително изкуство

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Образование: СУ "Св. Климент Охридски"
Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на изобразителното изкуство, мултикултурното разнообразие, графичния дизайн, компютърна анимация и реклама
Организира и представя изложби на Арт ателие към II АЕГ в различни институции
Графично оформление на рекламни и информационни материали по училищни проекти

Участва в реализирането на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

Публикации на иновативни педагогически идеи

Ръководител на дейности по интереси свързани с дигитална креативност и технологиите

Работи по училищни проекти по програма Еразъм +”, ЦОИДУЕМ, ОПНОИР

 

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”

Специалност: Музика

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с ритуализация на училищния живот.

 

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

ТЕОДОРА ЦАНОВА

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическо възпитание
Професионално-квалификационна степен: Трета
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ

 

ОЛЕГ ЛЕВИЕВ

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическа култура
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ

 

ИРЕНА ЛОЗАНОВА-ВАСИЛЕВА

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическо възпитание
Професионално-квалификационна степен: Втора
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ

 

ОГНЯН КОМИТОВ

Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Ръководител на извънкласни форми на Спортна академия към 2 АЕГ

Администрация

КРАСИМИРА НАЧКОВА
Главен счетоводител


АНТОНИЯ КИРИЛОВА
Завеждащ административно-техническа служба, домакин

СТОЯНКА ДИМИТРОВА
Административен секретар

 

ЕВГЕНИЯ ДИЛОВА 
Технически изпълнител


РУМЕНА УГРИНОВА
Технически сътрудник

ВЕРА ДИМИТРОВА
Библиотекар

КРАСИМИР БАЛЕВСКИ

Организатор спомагателни дейности


Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.