“JOURNALISM AS A LEARNING TOOL”

Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, 

сектор "Училищно образование", проекти "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"

Координатор: Норвегия

Партньори: Белгия, Австрия, Румъния, Турция, България

 

Необходимост от въвеждане на медийно обучение в училище.

Медиите или средствата за масова информация имат мощно влияние върху живота на младите хора. Днес те доминират както в публичното,така и в частното пространство. Цифровата информация ,например,се е настанила трайно в живота ни и го е променила, променила е начина,по който общуваме,работим и учим. Медийните продукти не само ни информират и развличат, но играят и важна роля за това, как виждаме действителността около нас, влияят и на мисленето,чувствата и поведението ни.

Медийни текстове :

Медийните текстове се пренасят чрез “езици”, т.е. форми на комуникация.

- Програми

- Филми

- Изображения

- Уеб сайтове

Умения, които ще се развиват по време на изпълнението на проекта:

-подобряване  ноу-хау и методологията за медийна грамотност и културно обучение в нашите институции чрез обмен на добри практики;

- повишаване  мотивацията и ангажираността на учениците към тяхното образование и социално-икономическа интеграция чрез използване на журналистика за интердисциплинарна цел;

- по-добро използване на съществуващите компетенции на учителите в областта и развиване на нови педагогически умения с цел подобряване на медийната грамотност и културното образование в нашите училища;

- създаване на контекст за стимулиране на интегрираното обучение на ключови умения чрез международно сътрудничество;

- разширяване на вече съществуващия учебен и извънкласен подход по отношение на медийната грамотност и културното обучение от училищно ниво до по-широко европейско равнище;

- подобряване на училищните процедури за авторско право и електронна безопасност.

През ноември 2019г се проведе първата международна среща само за учители, на която координатора представи проекта цялостно и графика с мобилностите.Всяка страна партньор представи анализ по отношение на медийната грамотност и обучението по критично мислене в училище. Обсъден беше работния план за разпространение на резултатите, оценка, финансови и административни въпроси и други въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

 

 

 

През март 2020г се проведе втора международна работна среща само за учители във Виена, Австрия, на която беше представен и обсъден работния план за създаване на интелектуалния продукт на проекта, както и отделните отговорности на всеки партньор при създаването на обучителните модули.

 

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.