“JOURNALISM AS A LEARNING TOOL”

На 09.06.2022 г. във Втора  АЕГ „Томас Джеферсън“ се проведе заключително събитие за разпространяване и популяризиране на  резултатите от проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“, Договорен № 2019-1-NO01-KA201-060268, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. На него присъстваха  учители и ученици от НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“, гр. Ловеч, СУ „Христо Ботев“,  гр. Козлодуй, ОУ „Хр. Ботев“, с. Лесново, студенти и преподаватели от  УНИБИТ, СУ „Св. Кл. Охридски“ и МУ, гр. София. Специален гост бе г-жа Вася Арсенова-Ликова – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието бе да популяризира проекта и резултатите от него, както и широките възможности, които предлага Програма „Еразъм+“ за развитие на образователните институции в България. 

Заключителното събитие бе открито от Д-р Емилия Лазарова – директор на Втора АЕГ. Тя отбеляза полезността на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“ за всички учители и ученици на гимназията и приноса му за подобряване на качеството на образованието, дигитализирането на учебния процес и повишаването на медийната грамотност в училище. Събитието продължи с презентация на проекта от г-жа Веселина Иванова –заместник-директор на Втора АЕГ и представяне на училищната политика за медийна грамотност и дигитална трансформация.  Акцент в представянето бе изработеният по проекта наръчник „Журналистиката като средство за учене“, споделен на интернет страницата на проекта:  https://jlt-project.eu/

Във втората част на събитието бяха споделени добри практики и иновативни педагогически идеи от учители от Втора АЕГ в областта на медийната грамотност. 

Създадените партньорски отношения при реализирането на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“   и проведеното заключително събитие доведоха  до създаването на  мрежа за размяна и споделяне на добри практики между учителите, което е и гаранция за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.

Програма на събитието.pdf 

Наръчник за журналистиката като инструмент за учене.pdf ( Handbook for Journalism_ENGLISH.pdf )

Снимки от събитието: тук

 

 

Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, 

сектор "Училищно образование", проекти "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"

Координатор: Норвегия

Партньори: Белгия, Австрия, Румъния, Турция, България

 

Необходимост от въвеждане на медийно обучение в училище.

Медиите или средствата за масова информация имат мощно влияние върху живота на младите хора. Днес те доминират както в публичното,така и в частното пространство. Цифровата информация ,например,се е настанила трайно в живота ни и го е променила, променила е начина,по който общуваме,работим и учим. Медийните продукти не само ни информират и развличат, но играят и важна роля за това, как виждаме действителността около нас, влияят и на мисленето,чувствата и поведението ни.

Медийни текстове :

Медийните текстове се пренасят чрез “езици”, т.е. форми на комуникация.

- Програми

- Филми

- Изображения

- Уеб сайтове

Умения, които ще се развиват по време на изпълнението на проекта:

-подобряване  ноу-хау и методологията за медийна грамотност и културно обучение в нашите институции чрез обмен на добри практики;

- повишаване  мотивацията и ангажираността на учениците към тяхното образование и социално-икономическа интеграция чрез използване на журналистика за интердисциплинарна цел;

- по-добро използване на съществуващите компетенции на учителите в областта и развиване на нови педагогически умения с цел подобряване на медийната грамотност и културното образование в нашите училища;

- създаване на контекст за стимулиране на интегрираното обучение на ключови умения чрез международно сътрудничество;

- разширяване на вече съществуващия учебен и извънкласен подход по отношение на медийната грамотност и културното обучение от училищно ниво до по-широко европейско равнище;

- подобряване на училищните процедури за авторско право и електронна безопасност.

През ноември 2019г се проведе първата международна среща само за учители, на която координатора представи проекта цялостно и графика с мобилностите.Всяка страна партньор представи анализ по отношение на медийната грамотност и обучението по критично мислене в училище. Обсъден беше работния план за разпространение на резултатите, оценка, финансови и административни въпроси и други въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

 

 

 

През март 2020г се проведе втора международна работна среща само за учители във Виена, Австрия, на която беше представен и обсъден работния план за създаване на интелектуалния продукт на проекта, както и отделните отговорности на всеки партньор при създаването на обучителните модули.

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

работилници по медийна грамотност, критично мислене и междукултурно учене

 

Между 27.04.2022 г. и 30.04.2022 г.  II АЕГ беше домакин на поредна визита по проект „Еразъм +" Journalism as a learning tool”. През тези дни учители и ученици от  България,Турция, Белгия и Румъния  участваха съвместно в учебни работилници по медийна грамотност, критично мислене  и междукултурно учене. Работилницата по медийна грамотност бе водена от представител на НПО "Коалиция за медийна грамотност" Иглика Иванова и демонстрира умение за идентифициране на различни видове медии, как се декодират съобщенията, разпространявани чрез тях. Участниците подобриха знания и умения как да използват медиите ефективно и безопасно и защо е призната за една от ключовите компетентности на XXI век.

Груповата работилница по критично мислене,представена от Надежда Алексиева-ст. учител по ИЦ ангажира участниците в оживени дискусии за откриването на сходства и разлики в изразяването на конкретни фрази от ежедневието. Последната работилница на тема "Интеркултурно учене през толерантността" , водена от Иван Кожухаров -ст. учител по философия демоснстрира как съществуващите етноси в България биват интегрирани в обществото и образованието за формиране на ново мислене, което променя създадения им вреден стереотип. Участниците по проекта се радваха на изключително голямо внимание от страна на домакина, както и създаде възможност за нови приятелства, различна социална среда и обмен на ценен опит и идеи!

До нови срещи скъпи приятели!

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.