Втора английска езикова гимназия

Прием на ученици в VIII клас

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме за следното:

1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране , да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

2. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

   ● заявление до директора

   ● оригинал на свидетелство за основно образование.

3. Допълнително изисквани документи от Втора АЕГ:

   ● копие на акт за раждане;

   ● имунизационен паспорт.

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици в VIII клас е публикувана в секция „За гимназията“, рубрика „Кандидатстване“.

Работно време на училищната комисия по прием на  ученици в VIII клас във Втора АЕГ е от 8.00 до 18.30 ч., на IV етап на класиране – от 9.00 до 16.00 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

  1. Учител по БЕЛ в гимназиален етап – 1 щат;

  2. Учител по немски език в гимназиален етап – 0,5 щат.

   Изисквания за заемане на длъжността:

   Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, съгласно Приложение №1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Необходими документи:

  • заявление за участие в подбор /свободен текст/;

  • автобиография на български език (европейски формат);

  • диплома за завършено образование;

  • свидетелства и удостоверения за завършени професионални квалификации

  • копие от трудовата книжка за удостоверяване на стаж по специалността

   Срок за подаване на документите:

   До 15.07.2021 г. до 16.30 ч. включително

   Място на подаване на документите:

   Документите се подават само лично в канцеларията на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. №  474/ 27.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., изменена със заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., изменена със заповед № РД09-823/ 05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19, регламентът на олимпиадата по английски език, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 05.06.2021 г. (събота) от 08:00 часа по региони в училищата, които са  определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг.

Училище-координатор за олимпиадата по английски език за област София-град е II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица”, ул. „Траянова врата” № 26. Националният кръг на олимпиадата по английски език е с продължителност 4 астрономически часа.

Участници в националния кръг на олимпиадата по английски език от София-град са учениците, съгласно „Протокол на националната комисия за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по английски език“, публикуван на сайта на МОН.

Училището-координатор осигурява подходящи условия за провеждане на олимпиадата, съобразени с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“ и заповед № РД 09 -711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID 19.

Придружителите и участниците следва да се явят в училището-координатор до 07:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 07:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки!

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА II АЕГ

 

Областен кръг на олимпиадата по английски език

ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2021 Г. ОБЛАСТ:СОФИЯ-ГРАД

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г.

Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 07 февруари 2021 г. (неделя) от 14.00 ч., както следва:

За учениците от VIIІ клас – в  32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. „Христо Ботев“ 63.

За учениците IХ клас  – в  СПГЕ „Джон Атанасов“,  ул. „Райко Алексиев“ 48.

За учениците от Х клас  – във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, ул. „Траянова врата“ №26.

За учениците от ХI и ХIІ клас – в Първа  АЕГ,  бул. „княз Александър Дондуков“ 60.

Времето за провеждане на областния кръг на олимпиадата  е 4 астрономически часа.

На 07 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по английски език следва да се явят в посоченото училище -домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа лична карта/ книжка и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация, а именно:

  • задължително носене на маски - лично осигурени; 
  • задължителна дезинфекция на указаните места при влизане в сградата;
  • спазване на физическа дистанция и всички мерки организирани в училището;

Областният кръг на олимпиадата по английски език е анонимен.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището в 13.00 ч. на 07.02.2021 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата.

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА,

ДИРЕКТОР НА II АЕГ

 

Welcome to Втора Английска Гимназия

За ученици и родители

No front page content has been created yet.

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.