Педагогически състав

Ръководен екип

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР
 

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ИФ
І специалност: История
Други магистратури: 

 • Журналистика – СУ„Св. Климент Охридски”
 • Образователен мениджмънт – СУ„Св. Климент Охридски”
 • СДК към ДИУУ, “Мениджмънт на прехода в образованието“

Професионално-квалификационна степен: втора

Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2014г.

Номинация на РУО София-град  2015г. за принос към столичното образование.

Иновативни педагогически идеи в областта на извънкласните дейности, партньорствата с родители, НПО и институции.

Публикации в сп. „ Професионално образование“, издателство „Аз-буки“.

Организира дейности п онационални праграми на МОН.

Координатор на училищни, национални и международни проекти.

Съавтор на учебници и учебни помагала по история и цивилизации.

Участие в комисии на МОН за ДОС и актуализиране на нормативни документи /2017-2021г./

Участие в училищния консултативен кабинет и училищния център за кариерно ориентиране.

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

КАТЯ ТОФИК

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: Химикотехнологичен институт – гр. София

Специалност: Инженерна химия
Други магистратури: 

 • СДК - Учител по математика - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
 • СДК - Дефектология – ДИУУ
 • СДК към ДИУУ, „Мениджмънт на прехода в образованието“

Професионално-квалификационна степен: втора

Участие в училищни проекти към ЦОИДУЕМ и по ОПНОИР.

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с ритуализация на училищния живот.

Участие в дейности към училищния център за кариерно ориентиране.

Участие в дейности за подобряване на училищната среда и безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

 

МАРГАРИТА ИГНАТОВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Българска фиология

Други магистратури: 

 • Съвременни образователни технологии  – СУ „Св. Климент Охридски”
 • Следдипломна квалификация : ДИУУ-СУ “СВ.Климент Охридски“
  Интегративни взаимодействия в образователния процес

Професионално-квалификационна степен:  първа
Администратор на електронния дневник на училището.

Публикации в областта на  междупредметните връзки, интегралния подход, компетентностния подход в обучението по БЕЛи ролята на културните институции в образователния процес.

Участие в дейности към училищния център за кариерно ориентиране.

Организира и участва в дейности, свързани с ритуализация на училищния  живот.

Организира дейности по национални програми на МОН. Следи развитието на библиотечно-информационния център в училище. Организира дейности по гражданско образование и възпитание.

 

СВЕТЛА ВЛАХОВА

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Образование: ВТУ  "Св. Св. Кирил и Методий“
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски" - Социална педагогика

 • ЮЗУ“Неофит Рилски“ - Учител по философия

Професионално-квалификационна степен: трета

Ръководител на Консултативен кабинет към 2. АЕГ.

Организатор на дейности към Център за кариерно ориентиране.

Организира дейности, свързани с ритуализация на обществения живот и превенции на рисково поведение.

 

НИКОЛЕТА ЛАЧЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Образование: НБУ – гр. София
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски",

 • Специалност:Социална педагогика

Професионално-квалификационна степен: пета

Участва в училищния консултативен кабинет и в дейностите на училищния център за кариерно ориентиране .

 

КАЛИНА СТОИЧКОВА-КАДИЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 • Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
 • Специалност: Социална Педагогика

Професионално-квалификационна степен: пета

Участва в училищния консултативен кабинет и в дейностите на училищния център за кариерно ориентиране .

Преподаватели по български език и литература

ВЕРА ДИМИТРОВА

Образование: „Св. Климент Охридски” – гр. София

 • І специалност: Българска филология
 • ІІ специалност: „Връзки с общствеността”

Професионално-квалификационна степен: четвърта
Ръководител на библиотечно – информационен център /БИЦ/  към 2.АЕГ.

 

МАГДАЛЕНА ДАМЯНОВА

 Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

 • І специалност: Българска филология
 • ІІ специалност: История
 • Специализации в ДИУУ и НБУ

Член на комисии за изработване на учебни програми по български език и литература.

Съавтор на учебни помагала по български език и литература.

Публикации по проблеми, свързани с развитие на комуникативните умения чрез изучаване на публично изказване и аргументативен тип текст.

 

АДРИАНА  ЕВГЕНИЕВА ФИЛИПОВА-ПАШОВА

 Образование: СУ „СВ.Климент Охридски“

 • Специалност: Славянска филология
 • ВТУ „СВ.СВ. Кирил и Методий“
 • Специалност : Учител по БЕЛ

ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРАНОВ

Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

 • І специалност: Българска филология
 • ІІ специалност: Психология

Професионално-квалификационна степен: четвърта

 

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски"

 • Специалност: Българска филология
   Учител по БЕЛ
  Други магистратури: СУ „Св. Климент Охридски"
 • Образователен мениджмънт 

Професионално-квалификационна степен: Пета

Ръководител на извънкласни дейности в областта на медийната грамотност.


ИВАНА ПЕТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски"

 • Специалност: Българска филология

Професионално-квалификационна степен: Четвърта

Участва в екип, реализиращ училищната иновация за образователния модел 1:1.

Администратор на училищната облачна система от 2018г.

Публикации в областта на  междупредметните връзки, интегралния подход, компетентностния подход в обучението по БЕЛ.

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

КРИСТИНА ЙОРДАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски"

 • Специалност: Българска филология, учител по БЕЛ
Преподаватели по английски език

Д-р МАРИЯ МЕТОДИЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • І специалност: Английска филология
 • ІІ специалност: Руски език
  Специализация в Университет на щата Мериленд (UMBC), САЩ
  Специализации в Кеймбридж, Глазгоу и Лондон.

Главен учител по АЕ.

Професионално-квалификационна степен: първа

Доктор по 1.3. Педагогика на обучението по  /Методика на обучението по чужд език - Английски език/.

Ръководител на театрална работилница „Ню Глоуб” и Ученическа правна кантора 

„Т. Джеферсън“.

Ръководител на училищен представителен отбор за участие в международни състезания по право за ученици.

Носител на  почетно отличие на МОН "Неофит Рилски", 2011 г.

Носител на почетно отличие "Сърцето на София ", 2018 г.

Съавтор на учебни помагала и учебници по АЕ.

Добри практики в областта на използването на дигитални инструменти и ресурси за развиване на умения за интерпретация на художествени текстове в профилираната подготовка на гимназиите с интензивно изучаване на чужд език, гражданското и интеркултурното образование чрез обучението по чужди езици, контрол и оценяване в обучението по английски език; публикации по проблемите.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици, подготовка и участие в състезания по международни проекти.

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”   

 • Специалност: Английска филология
 • Базов учител към СУ „СВ. Климент Охридски“

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Публикации за добри практики по проблеми, свързани с развиване на критическото мислене и творческите умения у учениците през креативното писане.

Хоноруван преподавател в НБУ.

 GOOGLE Certified Educator Level 2

 

ГАЛИНА ПЕТРУНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • І специалност:  Английска филология
 • ІІ специалност: Български език и литература

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • І специалност: Английска филология
 • ІІ специалност: Български език и литература

Професионално-квалификационна степен: четвърта

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • І специалност:  Биология
 • ІІ специалност: Английска филология

Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в  Лондон.

Председател на ПУО по АЕ.

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.

Иновативни идеи за създаване на електронно портфолио на учениците и училищното наставничество.

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

ЕКАТЕРИНА ИВКОВА

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

 • Специалност: Български и английски език – учител

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Добри практики в областта на GOOGLE инструментите в обучението по английски език.
GOOGLE Certified Educator Level 1

 

ХРИСТО ДАНЕВ

Образование: ПУ “Паисий Хилендарски”

 • Специалност: Английска филология
 • Други магистратури: Лингвистика

Иновативни идеи в областта на дигитализацията на обучението по АЕ, на медийната дигитална грамотност.

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

КАТЕРИНА ПАСКАЛЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“

 • Специалности: Английска филология
 • Филолог, учител по английски език и литература.

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

Образование: ШУ „Константин Преславски“

 • Магистратура: Химия
 • ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”Специалност: Английска филология-бакалавър
 • Магистратура: Лингвистика

Професионално-квалификационна степен: втора

Участие в реализиране на училищни и международни проекти.

Ментор на американския помощник-учител по програмата на българо-американския комитет за образователен обмен “ Fullbrighte”.

Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.

Реализиране на партньорство с НПО в областта на чуждоезиковото обучение .

Участва в екипите, изпълняващи иновации за STEM обучението и образователния модел  1:1.

Участва в дейности по проекти на програма „Еразъм“.

Иновативни педагогически идеи в областта на креативното писане на английски език и ключовите компетентности, публикации по проблема.

GOOGLE Certified Educator Level 2

 

ЕВЕЛИНА АНАСТАСОВА

Образование: ЮЗУ“Неофит Рилски“ 

 • І специалност:  Приложна лингвистика

Учител по : английски и испански език

Професионално-квалификационна степен: пета

 

ВАСИЛЕНА ФИЛИМОНОВА

Образование: Американски университет в България

 • Специалност:  Политически науки и международни отношения;икономика
  Следдипломна квалификация:ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Учител по английски език

 

АННА КОСТАДИНОВА

Образование: ЮЗУ“Неофит Рилски“
Специалност: История

 • Други магистратури: ЮЗУ „Неофит Рилски“
 • Английска филология  

Професионално-квалификационна степен: Четвърта

GOOGLE Certified Educator Level 2

Преподаватели по немски език

ЕЛЕНА АНЧЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

 • І специалност: Немска филология
 • ІІ специалност: Българска филология

Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в Германия

 

ТАТЯНА СЛАВОВА

Образование: Московски държавен педагогически институт "В. М. Ленин"

 • І специалност: Руски език и литература
 • Други магистратури: СУ „Св. Климент Охридски”- Немска филология 
  Учител по немски език и литература

Професионално-квалификационна степен: Трета

Подготовка на ученици за участие в състезания по немски език и литература.

Международен треньор-обучител на преподавателите по немски и руски език.

Международен екзаминатор по немски и руски език.

 

ЕЛЕНА ХАДЖИЛАСКОВА

Образование: СУ „СВ. Климент Охридски“

 • Специалности : Биология и химия
  Учител по биология и химия
 • Следдипломна квалификация: СУ „Св. Климент Охридски
  Учител по немски език и литература.

Професионално-квалификационна степен: трета

Преподаватели по руски език

МАРИАНА МАНОЛОВА-ПАНЕВА

Образование: Московский Государственный университет "М. В. Ломоносов” – гр. Москва

 • І специалност: Руски език и литература
  Други магистратури: ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • Български език и литература 

Професионално-квалификационна степен: втора

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

Преподаватели по испански език

МАРГАРИТА ПЕТРОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

 • Специалност: Испанска филология

Професионално-квалификационна степен: Пета
Носител на Наградата на ректора на СУ за постижения в областта на лингвистиката и литературознанието. Иновативни педагогически идеи и добри практики в областта на компетентностния подход в обучението. Публикации по проблема.


КОНСТАНТИН КОЛЕВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

 • Специалност: Испанска филология
  Учител по испански език и литература
  Други магистратури: Международни отношения, Скандинавистика
 • Доктор по ПН „Теория на изкуствата“


СТАНКА САМОКОВСКА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Испанска филология с втори чужд език-английски
 • Учител по испански език и литература
 • Учител по английски език в средните училища

Професионално-квалификационна степен: втора

Преподаватели по математика и информационни технологии

НЕЛИ ХИНОВА

Образование: Технически университет

 • Специалност: Инжинер по електроника и автоматика

Следдипломна квалификация:СУ „Св. Климент Охридски“

Учител по математика и ИТ.
GOOGLE Certified Edukator Level 1
Професионално-квалификационна степен: пета

 

МАЯ КАРАЩРАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Математика и информатика
  Професионално-квалификационна степен: четвърта

Участва в  изпълнението на иновативен проект на 2 АЕГ “STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене” , публикации на добри практики за  междупредметни връзки, съвместно преподаване и компетентностен подход.

Ръководител на математическата училищна академия.

GOOGLE Certified Edukator Level 1

 

АГНЕС МАЗДРАШКА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: учител по математика и информатика
  Професионално-квалификационна степен: трета

Ръководител на клуб по приложна математика.

 

СОНЯ КУНЧЕВА

Образование: Лесотехнически университет

 • Специалност: Технология на дървесината

ЮЗУ „Неофит Рилски“-технологии на обучението по математика и информатика

Учител по математика, информатика и ИТ
GOOGLE Certified Edukator Level 1

 

ГАБРИЕЛА МАНАШЯН

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • I  Специалност:  Математика 
 • II Специалност:  Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: Трета

Участва в екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “SТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

Иновативни идеи и добри практики за междупредметни връзки, интегрален подход, съвместно преподаване, контрол и оценяване на напредъка на учениците по математика.

 

АНЕТА КИНЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Математика и информатика

Професионално-квалификационна степен: трета

Информационно осигуряване на проектни и извънкласни дейности.

Участва в  екипа за изпълнение на иновативен проект STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”,обучителенмодел 1:1 в обучението, хибридност в образованието.

Базов учител към Софийския университет и УНИБИТ.

Ръководител на дейности по интереси свързани с дигитална креативност и технологиите.

Работи по училищни проекти по програма Еразъм +”, ЦОИДУЕМ, ОПНОИР

GOOGLE Certified Edukator Level 2

 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“

 • Специалност: Педагогика на обучението по електронно обучение

Други магистратури: СУ „СВ. Климент Охридски“

 • Специалност: Политология. Международни политически отношения и сигурност.

Следдипломна квалификация :Бургаски свободен университет
Учител по математика и информатика.

Доктор по З.З. Политически науки
Професионално-квалификационна степен: първа
Преподаватели по история и цивилизация

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА - МИЛЕНКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: История
  Специализация: СУ „Св. Климент Охридски” – Английски език

Професионално-квалификационна степен: четвърта

Преподава история и цивилизации  на английски език в първи гимназиален етап.

Участва в дейности за реализиране на проекти и програми по програма „Еразъм“.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

 

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 

 • І специалност: История
 • ІІ специалност: Публична администрация
  Специализация: НБУ – Английски език

Професионално-квалификационна степен: втора

Преподава история и цивилизации  на английски език в първи гимназиален етап.

Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2015г.

Участие в международни и национални проекти и  програми.

Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности.

Училищен координатор към асоциираните училища в България към ЮНЕСКО.

Иновативни идеи за преподаването на учебен предмет на чужд език (CLIL), гражданско образование и възпитание;междупредметни връзки, интегрален и компетентностен подход, формиране на медийно-дигитална грамотност чрез обучението в профилирана подготовка.

Публикации по проблемите.

GOOGLE Certified Edukator Level 2

 

ДИМО МИХОВ

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

 • Специалност: История
  Специализация: СУ „Св. Климент Охридски“, ИЧС – Английски език
  Следдипломна квалификация: Мениджмънт в MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, гр. Никозия, Кипър

Преподава история и цивилизации  на английски език в първи гимназиален етап.

 

ДИАНА ЗЛАТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски

 • Специалност: История

Иновативни идеи за обучението в културните институции като образователна среда; STEAM обучение, междупредметни връзки, интегрален подход.

Публикации на добри педагогически практики по проблемите.

Преподава история и цивилизации  на английски език в първи гимназиален етап.

GOOGLE Certified Edukator Level 1

Професионално-квалификационна степен: пета

Преподаватели по география и икономика

 ТАНЯ БОЖИЛОВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”

 • IСпециалност: География
 • II специалност:История

Професионално-квалификационна степен: Втора

Базов учител към СУ ‘Св. Климент Охридски”

Участва в реализиране на проект “От мечтател до лидер” по програма “Еразъм +” 

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания и извънкласни форми за предприемачество и бизнес, кариерно ориентиране и др.

 

МАРИАНА БОШНАКОВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски”

 • Специалност: География
 • II специалност:История
  Следдипломна квалификация в УНСС, „Екологичен и стопански мениджмънт“

Професионално-квалификационна степен: Първа

Базов учител към СУ "Св. Климент Охридски"

Автор на помагала в областта на гражданското образование.

Член на комисия за изработване на учебни програми по гражданско образование.

Участие в международни и национални проекти и  програми.

Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на социалното предприемачество , целите на хилядолетието, устойчивото развитие, глобалното образование, уменията за успех. Публикации по проблемите.

Главен учител по география и икономика.

Носител на званието “Неофит Рилски” на МОН, 2018 г.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

GOOGLE Certified Edukator Level1

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Д-р ИВАН КОЖУХАРОВ

 Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Философия

Доктор по  научна специалност 05.01.16 “Онтология”, 2009 г.

Преподава философия на АЕ в първи гимназиален етап.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

Участие в международни и национални проекти и програми.

Работи по проблемите на демократичното гражданство. 

GOOGLE Certified Edukator Level1

 

МИЛЕНА ПЛУГAРОВА - РАЙЧЕВА

 Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Философия

Доктор по научна специалност 2.3 Философия/Философия на културата, политиката, правото и икономиката-Философия на образованието/

Базов учител към СУ “Св. Климент Охридски”.

Автор на учебно помагало по философия на английски език за 10.клас.

Преподава философия на АЕ.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

Работи по проблемите на лидерските умения и обучението по философия.

GOOGLE Certified Edukator Level 2

Преподаватели по биология и здравно образование

СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Биология
  Специализация: ИЧС – София, Английски език

Професионално-квалификационна степен: четвърта
Преподава биология на английски език в първи гимназиален етап.
Участие в международни и национални проекти и  програми.
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията.

Съавтор на учебни помагала по биология и здравно образование.

Рецензент и оценител на учебници и учебни помагала.

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “СТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

Работи по проблемите на здравословното хранене и здравословния начин на живот в обучението по биология и здравно образование, междупредметните връзки и интегралното обучение.

GOOGLE Certified Edukator Level 2

 

ИРИНА КОСТАДИНОВА

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски”

 • Специалност: Биология и химия
  Други магистратури: Английски език и литература
  СУ„Св. Климент Охридски
  Учител по биология на английски език  

Професионално-квалификационна степен: първа
Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.
Преподава биология и здравно образование на английски език в първи гимназиален етап.
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2013г.
Учител на годината за 2013г. /номинация за учител по биология/.
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2013г.
Участие в международни и национални проекти и  програми.
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията,
STEM.

Координатор на иновативен проект на 2 АЕГ “SТЕМ център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

Главен учител по биология и здравно образование.

Публикации за проектно-базираното обучение, екологията в обучението по биология, интегралното обучение, STEM обучението.

Ръководител на дейности за развитие на талантливи ученици и подготовка за участие в олимпиади и състезания.

GOOGLE Certified Edukator Level 2

Преподаватели по физика и астрономия

ГЕРГАНА ДЕРИБАНОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Химия и физика
  Специализация: НБУ – Английски език

Професионално-квалификационна степен: пета

Преподава физика и астрономия на английски език в първи гимназиален етап.
Участие в международни проекти.

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

GOOGLE Certified Edukator Level 1

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Химия и физика

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

Ръководител на извънкласни дейности по интереси в областта на физиката и роботиката.

GOOGLE Certified Edukator Level 1

Преподаватели по музика и изобразително изкуство

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Образование: СУ "Св. Климент Охридски"

 • Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Участие в международни и национални проекти и  програми.
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на изобразителното изкуство, мултикултурното разнообразие, графичния дизайн, компютърна анимация и реклама.
Организира и представя изложби на Арт ателие към
2.АЕГ в различни институции.
Графично оформление на рекламни и информационни материали по училищни проекти.

Участва в реализирането на иновативен проект на 2 АЕГ “STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

Публикации на иновативни педагогически идеи в обучението по изобразително изкуство.

Ръководител на дейности по интереси свързани с дигиталната креативност и технологиите.

Работи по училищни проекти по програма Еразъм +”, ЦОИДУЕМ, ОПНОИР.

GOOGLE Certified Edukator Level 1

 

ИЛИЯНА СИМЕОНОВА-ТАФРОВСКА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски

 • Специалност: Музика

Учител-педагог, учител по музика

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с ритуализация на училищния живот.

Професионално-квалификационна степен: пета

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

ТЕОДОРА ЦАНОВА

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София

 • Специалност: Физическо възпитание

Професионално-квалификационна степен: Втора
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ.

Координира училищните дейности за участие в общинските и регионални спортни състезания.

 

ГЕОРГИ ТАСЕВ

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София

 • Специалност: Спорт, треньор по спортна гимнастика
  Следдипломна квалификация: НСА

Учител по ФВС

Професионално-квалификационна степен: Пета 

Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ.

 

ИРЕНА ЛОЗАНОВА-ВАСИЛЕВА

Образование: НСА „В. Левски”– гр. София

 • Специалност: Физическо възпитание

Професионално-квалификационна степен: Първа
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ.

GOOGLE Certified Edukator Level 2

 

ОГНЯН КОМИТОВ

Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград

 • Специалност: Физическо възпитание и спорт

Професионално-квалификационна степен: Пета 

Иновативни идеи за междупредметните връзки в обучението по ФВС, формиране на умения за живота.
Участие в национални и международни проекти и програми.
Ръководител на извънкласни форми на Спортна академия към 2 АЕГ.
Администрация

1. КРАСИМИРА НАЧКОВА

Главен счетоводител


2.  СТОЯНКА ДИМИТРОВА

Административен секретар

3. ДАНИЕЛА ТОШЕВА

Завеждащ административна  служба


4. ВЕРА ДИМИТРОВА

Библиотекар

5. КРАСИМИР БАЛЕВСКИ

Организатор спомагателни дейности


6. РУМЕНА УГРИНОВА

Технически сътрудник

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РОСИЦА СОТИРОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

 • Специалност: Химия
  СДК: Учител по химия
  СДК: Английски език

Професионално-квалификационна степен: Втора

Преподава химия и опазване на околната среда на английски език

Участие в национални имеждународни проектии програми.

Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на екологията

Съавтор на учебно помагало по химия и ООС.

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”

GOOGLE Certified Edukator Level 2

 

НАДЕЖДА ТАНЕВА

Образование: СУ "Св. Климент Охридски"

 • Специалност: Химия

Професионално-квалификационна степен: Трета

Член на екипа за изпълнение на иновативен проект на 2 АЕГ “STEM център с виртуални лаборатории за учене чрез правене”.

Участие в национални и международни проекти и програми.

GOOGLE Certified Edukator Level 2

 

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ има апробиран в годините ефективен модел за организиране на училищните процеси и изграждане на модерна училищна среда. В основите на тези процеси стои екипната работа – гаранция за постигане на целите, които училището си поставя. 

Те са свързани с идеята Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ да изгражда споделена визия с ясен фокус върху високите образователни резултати, култура на толерантност, позитивна атмосфера, демократично гражданство и споделяне на добрия педагогически опит. Заедно със своите естествени партньори създаваме общността на 2.АЕГ, водени от:

 • Споделени ценности и приоритети за развитие на училището;
 • Иновациите в педагогиката и психологията;
 • Дигитална и медийна култура;
 • Интегрално знание;
 • Социални умения и компетентности;

Това е и неотменна философия на училищните политики, които целят да изградят училището на бъдещето!

Педагогическия екип се състои от 61 учители и педагогически специалисти, водени от Директора на гимназията-Веселина Иванова и екипът и от заместник- директори учебна дейност:  Катя Тофик и Маргарита Игнатова.  

Учителите от 2. АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

„Учителят е в съприкосновение с вечността: той никога не знае, къде ще завърши неговото влияние.“, казва американският писател Хенри Адамс. 

Именно това е една от основните задачи пред професионалната ни общност. Учителите са будители и в съвременното общество. Будителството е различно-насочващо, възпитаващо, обясняващо, съпричастно в усилията, откривателството и творчеството на младите хора. Съпътстващо развитието на уменията и знанията им.

Това е мисията на учителите на 2.АЕГ „Томас Джеферсън“!

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.