Ученически Парламент

Ученическият парламент във Втора английска езикова гимназия - пример за участието на учениците в управлението на образованието. През 90-те години сред прогресивно мислещите педагози започна процес на обединение около идеята за ефективно използване на образователната система за популяризиране и практикуване на идеите и принципите на гражданското общество, чрез организиране на извънучилищни дейности, обучения и тренинги по модулите на гражданското образование. Активира се идеята за стимулиране на ученическата самоинициатива за участие в този процес, чрез създаване на ученически парламенти, като форма и учебен модел на самоуправление. Историята на ученическото самоуправление във 2АЕГ започна на 30.10.2008г., с учредяването на ученическия парламент от група ученици, повечето от които бяха от тогавашния 9е и 9б кл. Още на учредителното заседание беше формулирана ясна и конкретна цел – чрез дейностите в парламента да формираме гражданско поведение и политическа култура, което да стане стил и модел на поведение в цялото училище. На първото заседание се маркираха приоритетните области в дългосрочен и краткосрочен план, изработи се устав и годишна програма, избра се ръководство и се взе решение вестникът на ученическия парламент да се казва „Утре сме ние”. Името на вестника носи посланието, че ученическите парламенти са школа за утрешни управленци и политици. В името на вестника е заложена голямата идея на ученическото самоуправление в образователната система, а именно, да създаде така необходимите ни интелигентни, демократични, национално отговорни и глобално мислещи бъдещи държавници. През тези три години от създаването си, приоритетите в дейността на парламента бяха насочени към подобряване на психоклимата в училището, превенция на зависими поведения, издаване на ученически весктник, участие в писане и изпълнение на проекти, организиране на благотворителни кампании, провеждане на кръгли маси и дискусии по актуални теми, активно участие в дискусионния клуб към Президентството на Р. България. В резултат за три години с активното участие на ученическото самоуправление, коефициентът на агресия във 2АЕГ е намалял от 15% в началото на 2008г. до 6% за тази година. Провеждат се ежемесечни дискусии на тема ” Емоционалният фон в училище и психоклимата по класовете. Причини за възникване на напрежение и начини за справяне с проблема”. Проведени са три общоучилищни благотворителни Коледни кампании, като събраните средства са преведени за лечение на болни деца. Проведени са четири училищни кампании във връзка с превенция на насилието, зависимостите, СПИН и трафик на хора. Спечелени са три проекта на тема: „Създаване на ученически информационен Евроцентър във 2АЕГ”, ”Организиране на спортно-образователна кампания „Да спрем трафика на хора” и „Ученическа кампания срещу тютюнопушенето под наслов „Към Европа без тютюнев дим”. Ученическия парламент във 2 АЕГ постигна тези реултати поради високата сензитивност на учениците от 2АЕГ по отношение на демократизиране на учебната среда и желанието им да участват в промяната, както и изключителната подкрепа на ръководството и лично на директора на училището - г-жа Лазарова, която определи ученическото самоуправление като приоритетна дейност в стратегията на училището. Учениците от парламента са инициатори и участници във всички актуални и интересни събития, случващи се във училището, района и столицата. Във връзка с отбелязването на 20 годишнината на училището, учениците подготвят дискусионно студио на тема "Минало, настояще и бъдеще на 2АЕГ". С всяка изминала година ученическото самоуправление във 2АЕГ набира опит и самочувствие, прилагайки принципа, че „ най-лесно се учим, когато играем ”. Практиката показва, че младите хора учат най-добре, когато имат подобаващи примери и модели на поведение от страна на възрастните, когато са сред приятели и когато се чувстват участници в решаването на проблемите”.

 

Дейност на Ученически парламент и приноса на ученическото самоуправление и председателство за развитието на училището

 

Училищните  политики включват  подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики чрез Ученическото самоуправление – Ученически парламент и клуб „Екопатрули“. Дейността им е разнообразна, активна и динамична в рамките  на училищния живот. Учениците участват в различни форми на ученическо самоуправление и представителство чрез:

  • организиране на доброволчески дейности във и извън училище – кампания за набиране на средства за операция на малко болно дете, участие в Българската коледа с  набиране на средства от коледен базар и коледен концерт, дарение на играчки за деца в неравностойно социално положение;
  • поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (училищен вестник, радио VOX, TV „Джеферсън);
  • организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда чрез ежегодни училищни кампании заложени в училищните политики; използване на метода „Връстници обучават връстници“ за ежемесечни превенции по теми застрашаващи живота, сигурността и здравето (физическо и психично);
  • организиране на училищни празници и събития съвместно с административното ръководство и учителите, съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;
  • развиване на младежкото лидерство чрез ИКД, участие в клубове и неформални групи по интереси;
  • реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията (обучение в емоционална интелигентност, техники за овладяване на гнева, работа за придобиване на самоконтрол и др.);
  • проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;
  • насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез правене извън часовете за формално образование и неформално обучение.
  • координират дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.