Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ КЪМ 03.08.2022 Г. ВЪВ ВТОРА АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Код по Админ

Училище

Код на паралелката

Име на паралелката

Тип

Брой паралелки

На общо основание

Младежи

Девойки

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2025

Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ

профилирана

1

0

1

0

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2028

Чужди езици - АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ

профилирана

1

0

0

1

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2034

Чужди езици - АЕ интензивно РЕ М ИТ

профилирана

1

0

1

1

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

04.08.2022 г. – подаване на документи от 9.00 ч. до 16.00 ч.

05.08.2022 г. – разглеждане на документите, класиране и уведомяване на класираните ученици

08.08.2022 г. - записване на приетите ученици до 15.00 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

 1. Заявление до директора на Втора АЕГ „Т. Джеферсън“;
 2. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец;
 3. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

Документите се подават в канцеларията на училището!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА IV ЕТАП:

 1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане /копие/;
 3. Имунизационен паспорт /направени ваксини по дати/;
 4. Заявление до директора по образец /предоставя се в канцеларията/;
 5. Справка за новоприет ученик по образец /предоставя се в канцеларията/;
 6. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец /предоставя се в канцеларията/.

Пътуване с влак за Празника на черешата в Кюстендил - екологично, безопасно, евтино и опознавателно!

Празник на черешатаПразник на черешатаПразник на черешатаПразник на черешата

 

На 25.06.2022г. група от 46 ученици на Втора АЕГ” Томас Джеферсън” посетиха Празника на черешата в Кюстендил. Пътуването е с учебна цел и се осъществи с влак  като дейност по ученически проект “Опознай и обикни България с влак”.

По време на пътуването учениците наблюдаваха интересни и уникални карстови форми в Земенския пролом на р. Струма, които могат да се видят единствено от влак. В гр. Кюстендил посетиха изложбата с картини на Владимир Димитров -  Майстора и късноантичната и средновековна крепост “Хисарлъка”. Разгледаха  красивите  произведения на изкуството, сътворени с черешов плод, насладиха се на фолклорната програма и песните, вдъхновени от сладостта на черешите и предавани от поколения българи, участваха в занимателни работилници.

Тази есен - отново с влак по Искърското дефиле!

 

Образователни инициативи за климатични действия във Втора английска езикова гимназия ”Томас Джеферсън” в рамките на проект ”Климатичните изменения - да подобрим информираността и да предприемем действия” по програма Еразмус

”Климатичните”Климатичните”Климатичните”Климатичните”Климатичните

 

По покана на Втора АЕГ представители на Националният доверителен екофонд и екипа преподаватели, автори на образователните програми и материали на фонда споделиха опита си с ученици от гимназията и гости от пет европейски страни. Събитието е в рамките на проект”Климатичните изменения - да подобрим информираността и да предприемем действия” изпълняван в партньорство между България, Германия, Австрия, Полша, Чехия и Словения.

Представянето направи д-р Ивелина  Коцева от Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и един от съавторите на обучителните материали за въвеждане на темата климат и енергия  в българските училища. Демонстрирана беше работата на учениците като “енергийни мениджъри” на училищата и философията на програмата. Участниците получиха екземпляри от пособията за обучение на учители на български и английски език и създадената в рамките на проект BEACON книжка комикс за опазване на климата.

Националният доверителен екофонд има програма за работа с българските училища и детски градини, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия в рамките на европейската инициатива за климата(EUK) и насочена към формиране на поведение към пестене на енергия от 2015 г.

Група ученици и преподаватели от Втора АЕГ”Томас Джеферсън” и гостите по проекта посетиха Министерство на околната среда и водите. По наша инициатива се осъществи среща - разговор с г-жа Боряна Каменова - директор Политика по изменение на климата на тема”Национална стратегия за ограничаване на изменението на климата.” Обсъдиха се общите за ЕС и специфичните за България политики за ограничаване на въглеродния отпечатък и намаляване на климатичните изменения. Дискусията предизвика огромен интерес сред участниците. 

Изказваме сърдечна благодарност на г-жа Боряна Каменова от МОСВ.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС!!!

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

 • Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици във Втора АЕГ се записват в VIII клас, като подават следните документи:
 1. 1. заявление до директора;
 2. 2. оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. 3. Копие на акт за раждане.
 • Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Работно време на училищната комисия по план приема:

I етап: от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

II етап: от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

III етап: от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА ВТОРА АЕГ

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС!!!

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

 • Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици във Втора АЕГ се записват в VIII клас, като подават следните документи:
 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Копие на акт за раждане.
 • Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Работно време на училищната комисия по план приема:

от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране


Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА ВТОРА АЕГ

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

 • Учител, общообразователен учебен предмет - Български език и литература – 1 щат;
 • Учител, общообразователен учебен предмет – Английски език – 1 щат;
 • Учител, общообразователен учебен предмет - Информатика и информационни технологии – 1 щат.

Необходими документи:

 • Заявление.
 • Автобиография.
 • Дипломи, доказващи необходимата квалификация за заемане на съответното работно място в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15 /22.07.2019 г.

Срок за подаване на документите:

11.07.2022 г. до 15 ч. в канцеларията на училището или на имейл 2els.sofia@2els.com

Събеседване:  14.07.2022 г. от 09.00 ч. 

 

„JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“

На 09.06.2022 г. във Втора  АЕГ „Томас Джеферсън“ се проведе заключително събитие за разпространяване и популяризиране на  резултатите от проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“, Договорен № 2019-1-NO01-KA201-060268, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. На него присъстваха  учители и ученици от НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“, гр. Ловеч, СУ „Христо Ботев“,  гр. Козлодуй, ОУ „Хр. Ботев“, с. Лесново, студенти и преподаватели от  УНИБИТ, СУ „Св. Кл. Охридски“ и МУ, гр. София. Специален гост бе г-жа Вася Арсенова-Ликова – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието бе да популяризира проекта и резултатите от него, както и широките възможности, които предлага Програма „Еразъм+“ за развитие на образователните институции в България. 

Заключителното събитие бе открито от Д-р Емилия Лазарова – директор на Втора АЕГ. Тя отбеляза полезността на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“ за всички учители и ученици на гимназията и приноса му за подобряване на качеството на образованието, дигитализирането на учебния процес и повишаването на медийната грамотност в училище. Събитието продължи с презентация на проекта от г-жа Веселина Иванова –заместник-директор на Втора АЕГ и представяне на училищната политика за медийна грамотност и дигитална трансформация.  Акцент в представянето бе изработеният по проекта наръчник „Журналистиката като средство за учене“, споделен на интернет страницата на проекта:  https://jlt-project.eu/ . 

Във втората част на събитието бяха споделени добри практики и иновативни педагогически идеи от учители от Втора АЕГ в областта на медийната грамотност. 

Създадените партньорски отношения при реализирането на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“   и проведеното заключително събитие доведоха  до създаването на  мрежа за размяна и споделяне на добри практики между учителите, което е и гаранция за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.

Програма на събитието.pdf 

Наръчник за журналистиката като инструмент за учене.pdf Handbook for Journalism_ENGLISH.pdf )

Снимки от събитието: тук

Национална олимпиада по география и икономика 2022 г.

За поредна година достойно представяне на учениците от Втора английска гимназия “Томас Джеферсън” с преподаватели Мариана Бошнакова и Таня Божилова на областния и националния кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2021/2022 г.

Отлично представяне на Мартин Горанов от 10 б клас, който зае първо място на областния кръг в България и трето на националния. Ученикът се  класира в отбора за подготовка на международната олимпиада в Париж 2022 г.

Челни места в различните етапи на олимпиадата  по география традиционно завоюваха учениците от 12 е клас,  с профил география , Волен Чилов и Любомир Басманджиев, а нова надежда е ученикът от 9 клас Калоян Гърков. Любомир Басманджиев получи отлична оценка на зрелостния изпит по география и икономика.

Oлимпияда по география и икономика снимка1 Oлимпияда по география и икономика снимка2

Пожелаваме още бъдещи успехи!

15-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Пловдив 2022 г.

Отлично представяне на учениците от 10 клас на  Втора АЕГ”Томас Джеферсън” на 15-та  национална олимпиада по гражданско образование в  гр. Пловдив 2022 г. Проектът „Тефтерапия“ с екип Елица Парушева от 10 а клас и Сиана Кузнецова от 10ж клас се класира на второ място, а проектът “Опознай и обикни България с влак” на четвърто място. Автори на проекта са ученици от 10“В“, 10 “Д“ , 10 ”Б”клас на 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ гр.София: Сияна Велева, Жанеса Стоянова, Миа Нилсен, Сиана Ангелова, Мила Иванова, Анита Жекова, Мария Александрова, Хана Салич, Мила Евтимова, Йоана Янакиева, Моника Стоева, Йордан Даскалов, Стефан Станчев, Кристиян Янаков. Ръководител на проектите е г-жа Мариана Бошнакова, гл. учител по география и икономика. 

15-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Пловдив 2022 г.

Ученичките Елица Парушева и Жанеса Стоянова, които представляват екипите  разработваха казус и  отлично защитиха проектите пред националната комисия. Наградите бяха тържествено връчени в  РУО София - град от Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”.

Желаем нови успехи на наградените и всички участници в проектите!

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.