„Познавам, разбирам, приемам“ - ЦОИДУЕМ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ – Договор № БС 33.11.-087/ 01.10.2012 г.

 Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на взаимно опознаване на различни етноси в България, което ще изгради толерантно отношение и взаимно уважение, както и ще спомогне за съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

Задачи на проекта са:
- Мотивиране на учениците за активно участието в учебния процес и изграждане на мултикултурен диалог между тях.
- Стимулиране на креативността и творческото изразяване на учениците.
- Изграждане на умения  за ефективно общуване, работа в екип и решаване на конфликти в мултиетническа среда.
- Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

 

Целева група:
Във Втора английска езикова гимназия се обучават 970  ученици, от които 10% са представители на различни етнически малцинства.
- Преки участници
- Непреки участници.

Дейности по проекта:
Дейност 1 – Популяризиране на проекта сред ученици, учители и родители
Дейност 2 – Провеждане на обучение на учители за работа в мултиетническа среда 
Дейност 3 – Дизайн на извънкласните дейности
Дейност 4 – Сформиране на Журналистически център

Дейност 5 – Провеждане на ИИД.
= Провеждане на предварителни обучения.
- Междукултурно общуване
- Специфика на работа с деца и родители в мултиетническа среда
- Училище без дискриминация
- Умения и техники за индивидуална работа с деца и ученици от малцинствените групи
Обученията са за учители   с обща продължителност 16 учебни часа
= Сформиране на Журналистически център
Изготвяне на 2 броя училищни вестници, които да представят работата по проекта.Провеждане на срещи с видни представители на отделните етноси. Предвижда се тези мероприятия да протекат под формата на беседи, по време на които учениците ще имат възможност да задават въпроси.

Дейност 6 – Кръгла маса “Междукултурният диалог – възможност за подобряване на достъпа до образование “ 
- Извеждане на добри практики за работа в мултикултурна среда
- Представяне на образователно-интеграционен модел

Дейност 7 – Асамблея „Различни под едно небе“
- тематична фотоизложба и уърк шоп
- танцов спектакъл
- демонстрация на овладяни знания и умения за живот в мултикултурна среда 

Дейност 8 – Информиране и публичност
Издаване на информационни материали по проект „Познавам, разбирам, приемам“ 
Раздаване на информационните материали в столични училища

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.