Проект Успех

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”
И ПРОЕКТА  „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ - УСПЕХ”

Приоритетите на оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» са насочени към стимулиране, осигуряване и предоставяне на качествено и достъпно образование  и даване на възможност на младите хора да се подготвят и да придобият знания и умения, за да отговорят в по-пълна степен на изискванията на пазара на труда. Дейностите, които бяха заложени в проекта „УСПЕХ“ , са  насочени към полезно ангажиране на свободното време, личностно самоусъвършенстване и творческо развитие, които на свой ред стимулират стремежа  към развитие през целия  живот. Колкото повече се ангажират  в такива дейности, толкова  по-ефективни са резултатите от извънкласните форми и неформалното обучение.  

Един от най-мащабните проекти на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” след  проекта  „Училището – инвестиция в бъдещето!!!” по ОП „Развитие на човешките ресурси” е проектът „УСПЕХ“. В рамките на на проекта  се сформираха и осъществят дейности  44  клубове, ателиета, студиа и академии с включени 416 ученици  от следните области на извънкласна дейност : Природоматематически науки (клуб „Питагор“ с три секции – 8, 10 и 12 клас; Екоакадемия с две секции – 10 и 11 клас; секции Екопатрули и Космостудио); Хуманитарни науки науки (Литературно студио с две секции –  10 и 11 клас; клуб „Публицистика“; Арт ателие) ; Здравно образование науки (ателие „С грижа за здравето“ с три секции – 8, 9 и 10 клас; дискусионен клуб „Здраве“ и Скаутски лагер); Здравословен начин на живот (академия „Спорт и здраве“ с две секции – 8клас  и 9 – 11 клас; спортен лагер „Здраве“); Комуникативни умения на роден език (клуб „Журналист“; ателие „Реторика“; училищна медиа „ТВ Джеферсън“); Комуникативни умения на чужд език (театрално студио „Ню глоуб“; клуб „Шекспиров театър“; клуб „Арт театър“; ателие „Лингвистика“ с две секции –9 и 11 клас); Граждански компетентности (философско студио „Изкуството на диалога“; ателие „Поведение в обществото“; студио „Европа“; студио „Комуникация“ с две секции – 8 и 11 клас); Предприемачество (ученическа фирма „Превод и легализация“; ателие „Предприемачество“ с две секции – 9 и 11 клас; клуб „Селски туризъм“); Културни компетентности (Етноателие; клуб „Народни танци“; училищен мюзикъл „Чикаго“)  и Дигитални компетентности (клуб „Графичен дизайн“; ателие „Компютърна анимация и реклама“; студио „Училищна уеб страница“). Проектът се осъществява за периода февруарои 2012 – август 2012 год.

Основната цел на  проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” е създаване на условия за полезно ангажиране на свободното време, творческо стимулиране и изява, ефективно общуване, пълноценна социална интеграция  и  възможност за професионална ориентация. Чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда се създават условия за качествено образование  и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания. Какви  резултати и постижения, очакваме  в края на проектните дейности:

  • - Създаване на условия за полезно ангажиране и осмисляне на свободното време, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация  и възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания и чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда.

  • - Развитие на допълнителни знания, умения и компетенции, с цел инвестиция  за личностна, житейска и професионална реализация, мобилност и конкурентноспособност и нагласи за отговорности и права в гражданското общество.

  • - Гарантиране на равнопоставени условия, равни възможности и превенция на дискриминацията.

  • - Насърчаване на партньорството между училищата и обществеността.

  • - Повишаване на мотивацията на учениците за участие в УВП чрез разнообразни извънкласни форми, интерактивни методи, неформално общуване и активна технологична комуникация.

  • - Формиране на нагласи и умения за здравословен начин на живот; на обществено приемливи модели на поведение; на граждански и социални компетенции.

  • - Подобряване на уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция и активност, екипност и ограничаване на броя на учениците с деструктивно поведение.

  • - Създаване на условия за личностна изява и стимулиране и развитие на интереси чрез различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности.

Чрез изпълнение на общата цел на проекта, Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” става част от реализацията на целите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно да се даде възможност на младите хора да вземат активно участие в извънкласни и извънучилищни дейности с цел обогатяване на знания и усъвършенстване на умения за качествено образование, конкурентноспособност и житейска и професионална реализация. Извънкласните дейности формират и  развиват  личностни качества, способност за общуване и комуникация,  за самоусъвършенстване, дисциплиниране и успешно решаване на конфликти, поведение в гражданско общество. В участниците  се формират качества като толерантност, екипност, предприемчивост, отговорност. Училищните активности спомагат и за развитието на аналитичното и перспективно мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността, на поведение за спазване на нормите на гражданското общество.  

Като част от приоритетно направление 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение” проектът даде възможност за разнообразяване и обогатяване на училищния и социален живот на младите хора, осмисля свободното им време, стимулира тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие и повиши качеството на образованието им.

Проект „УСПЕХ“ –проект на МОН по Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси“. Периодът на изпълнение на проекта е удължен. Дейностите по него ще бъдат изпълнявани и през учебната 2014/ 2015 г. и ще приключат до 15.04.2015 г.

Сформираха се и ще се осъществят дейности в 40 клубове, ателиета, студиа и академии свключени 448 ученици от следните области на извънкласна дейност :

   Ø Природоматематически науки (клуб „Питагор“ с три секции – 8, 10, 11 и 12 клас;Екоакадемия с две секции – 9 и 10 клас; секция Екопатрули и студио Вселена);

   Ø Хуманитарни науки науки (Литературно студио с две секции – 8 и 9 клас; Арт ателие; Езикова работилница с две секции в 11 и 12 клас) ;

   Ø Здравно образование науки (ателие „С грижа за здравето“ с две секции – 9 и 10 клас);

   Ø Здравословен начин на живот (академия „Спорт и здраве“ с две секции –9 и 11 клас);

   Ø Комуникативни умения на роден език (клуб „Журналист“; радио VOX, училищна медиа„ТВ Джеферсън“);

   Ø Комуникативни умения на чужд език (театрално студио „Ню глоуб“; клуб „Шекспировтеатър“; ателие „Креативно писане“; ателие „Лингвистика“ с две секции – 10 и 12 клас, клуб «Английски етикет и общество»);

   Ø Граждански компетентности (студио „Комуникация“ , клуб «Ученически информационен Евроцентър»);

   Ø Предприемачество ( ателие „Предприемачество“ с две секции – 11 и 12 клас);

   Ø Културни компетентности (клуб «Мултикултура», клуб «Народни танци» с три секции )

   Ø Дигитални компетентности (клуб „Графичен дизайн“; ателие „Компютърна анимация иреклама“; студио „Флаш анимация и уеб дизайн“, 3D студио, клуб «Фотограф», клуб„Безопасен интернет“).

Основната цел на проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейскихоризонти” е създаване на условия за полезно ангажиране на свободното време, творческостимулиране и изява, ефективно общуване, пълноценна социална интеграция и възможност запрофесионална ориентация. Чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда се създадохаусловия за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик,посредством организираните извънкласни занимания.

Постигнатите резултати до тук се припокриват със заложените цели в училищната програма.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.