Проект "Грижа за природата - надежда за бъдещето!"

ПРОЕКТ  „ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО!”, 
ДОГОВОР №10333/01.06.2015г.
изпълняван с финансовата подкрепа на МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2015Г." на тема "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ"

Обща продължителност на проекта :
01.04.2015 г. – 30.10.2015 г.

Място на провеждане:
Втора английска езикова гимназия «Томас Джеферсън», гр. София

 

 

Заплахата от „екологична криза” днес е обезпокоително реална,  тъй като човечеството използва повече природни ресурси, отколкото планетата може да възпроизведе. Светът е изправен пред едно от най-сериозните си предизвикателства – да се развива устойчиво по начин, който задоволява потребностите на сегашното поколение, без да лишава бъдещите поколения от възможностите да  потребяват продуктите на природата. 
Като новоприета страна-членка на Европейския съюз България е изправена пред предизвикателството да постигне европейските стандарти и изисквания за околна среда и устойчиво развитие, да реформира  икономиката си в посока на по-ефективно използване на всички ресурси и по-малко замърсяване на околната среда. Реформите, обаче, трябва да започнат от училищeто, призвано да възпитава, обучава и формира умения, компетенции и нагласи у младите хора. В този смисъл идеите и инициативите за училищни дейности, свързани с екологичната проблематика и опазването на околната среда, следва да бъдат насърчавани подобаващо. Училището в най-голяма степен би могло да се натовари с важната мисия да изгради устойчива екологична култура, отговаряща на един нов вид гражданство – европейското.
Училището е институцията, която може да осмисли свободното време и да формира нагласи  и отговорност за опазването на околната среда в младите хора чрез клубни извънкласни дейности и провеждане на целенасочена политика за формиране на екологична култура и устойчиво развитие. Административното ръководство на 2 АЕГ „Томас Джеферсън” е зложило в Стратегията си за развитие  на извънкластните дейности, организирани в различни извънкласни клубни форми  като поставя акцент на обучението по проблемите, свързани с устойчивото развитие, разработването и реализирането на дългосрочна училищна политика в тази област, както и на  изграждане на обществено приемливи модели на поведение, личностно развитие и формиране на качества като: отговорност,  екипност и развиване на активна гражданска позиция. 
Неделима част от обучението в гимназията ни е СИП „Екобъдеще”, стартирал през  учебната 2008/ 2009 г. и продължен в проект „Училището – инвестиция в бъдещето” по ОПРЧР, в рамките на който се създаде Екоакадемия. Нейната дейност бе продължена и в рамките на проект „УСПЕХ“, по който се създадоха и ателие „С грижа за здравето“ и секция „Екопатрули“. 
Активната позиция на учениците от 2 АЕГ по проблемите, свързани с опазването на околната среда, представена в извънкласните форми  на Екоакадемията („Екобъдеще”, „С грижа за здравето” и „Екопатрули”), се проявява чрез инициирането, организирането и провеждането на различни екоакции с включване на всички ученици от гимназията, родители и учители. Чрез неформални образователни форми на обучение (неформално електронно обучение и екологични форуми) се подобрява достъпа  на младите хора  до специализирана информация, развиват се нагласите им за отговорно поведение към природата.Освен по проектни дейност екологичната проблематика се разглежда и дискутира в ЧК. 
В този смисъл  2АЕГ с проектното си предложение „Грижа за природата – надежда за бъдещето!” цели не само по-устойчива околна среда, но и по-добро качество на живот и възпитание в отговорност на младите хора.

Целева група:
В различните инициативи ще участват всички ученици от 8 до 11 клас на 2 АЕГ /882 ученици/, техните родители и учители /около 50 учители/. Ръководна и организационна роля ще имат доброволците от Ученическия информационен екоцентър, от Екоакадемията  – клуб „Екобъдеще”, ателие „С грижа за здравето“ и секция „Екопатрули”, както и учениците от клуб „Графичен дизайн”, Арт ателие  и ателие „Компютърна анимация и реклама”. В екоакциите ще се включат учениците от 8 до 11 клас.

Цели на проекта: 
1. Да се формира  екологична култура в учениците и нагласи и отговорности за опазване на околната среда.
2. Да се подкрепят и насърчават младите хора, ангажирани в дейности, свързани с опазването на околната среда.
3. Да се естетизира училищната среда  чрез екоакции за почистване, озеленяване, зацветяване и засаждане.
4. Да се създаде Ученически информационен екоцентър с цел устойчивост на формираните умения и нагласи за чиста околна среда.
5. Да се използва учебното съдържание по природни науки за формиране и развитие на грамотнос за природната среда, процесите и явленията в нея, тяхната взаимосвързаност и степента на усвояването и потреблението им.

Дейности:
1.    Създаване на Ученически информационен екоцентър към 2АЕГ с подкрепата на район „Триадица”. Група от доброволци изработи екологична брошура и апел за почистване на детските площадки, зелените площи  и междублоковите пространства в района. Отпечатаните информационни материали  се разпространиха  на територията на район „Триадица”.
2.    Създаване на страница към сайта на Втора английска езикова гимназия «Томас Джеферсън» по проекта от клуб «Графичен дизайн» на 2АЕГ с цел популяризиране на проектните дейности и привличане на обществеността от район «Триадица» към инициативите за естетизиране на зелените площи, междублоковите пространства и детските площадки в района.
3.    Училищен конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда и конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема, посветена на  Международния ден на земята 22.04.
4.    Екоакция  (с включване на родителите) във връзка с инициативата  „Да изчистим България за един ден“:
•    почистване на училищния двор, района на  училището – почистване от битови и храстови отпадъци, варосване и окопаване на дръвчетата, засаждане на храсти и декоративни дръвчета и цветя, затревяване на зелените площи.
•    оформяне на зелени алеи в училищния двор
•    поставяне на пейки и кошчета за отпадъци.
5.    Провеждане на образователна кампания: „Екологична култура“ - инициира и провежда училищния информационен екоцентър.
6.    Провеждане на ученическа конференция на тема: „Устойчиво развитие и училищна среда” от академия „Екоакадемия“, ателие „С грижа за здравето“ и секция „Екопатрули“ – месец април 2015 г. с участието на ученици от 2 АЕГ и училищни екоклубове в района,  представители на местната власт, обществени организации и медии.
7.    Изработване на комикс от ателие „Компютърна анимация и реклама“ и Арт ателие за разделно събиране на битовите отпадъци и постери за въздуха, водата и алтернативните горива. Провеждане на информационна кампания от доброволците от ученическия информационен екоцентър в училищата от район „Триадица”  - разпространяване на комиксите и постерите и иницииране на екоакции.
8.    Създаване на „Зелени патрули” от ученици в другите училища от района за добро стопанисване и поддържане на възстановените и почистени зони и споделяне на идеи и опит от Екопатрулите на 2АЕГ.

Резултати:
1. Формирана на  екологична култура в учениците и нагласи и отговорности за опазване на околната среда.
2. Увеличаване на процента на  младите хора, ангажирани в дейности, свързани с опазването на околната среда.
3. Естетизиране на училищната среда  чрез екоакции за почистване, озеленяване, зацветяване и облагородяване.
4. Създаден на Ученически информационен екоцентър с цел устойчивост на формираните умения и нагласи за чиста околна среда.
5. Апробирани и популяризирани  добри практики в обучението по природни науки.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.