Нормативни документи

На тази страница ще намирате информация за по-важните нормативни документи в системата на образованието и във Втора английска езикова гимназия.

 1. Правилник за дейността на II АЕГ pdf-фаил
 2. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН pdf-фаил
 3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
 4. Заповед № 354/27.10.2022г. за условията и реда на получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование pdf-фаил
 5. Заповед № 61/01.09.2022г. за определяне на дневен режим в II АЕГ pdf-фаил
 6. Етичен кодекс на работещите с деца на II АЕГ pdf-фаил
 7. Стратегията за развитие на II АЕГpdf-фаил
 8. План за действие за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГpdf-фаил
 9. План за финансиране за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГpdf-фаил
 10. Ваканции и неучебни дни
 11. Годишен комплексен план на II АЕГ pdf-фаил
 12. Дейности за реализиране целите и задачите от годишния план на II АЕГ pdf-фаил
 13. Форми на обучение във II АЕГ за учебната 2022/ 2023 год., приети с решение на ПС pdf-фаил
 14. П Р О Г Р А М А за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и други националности във II АЕГ pdf-фаил
 15. Училищни политики за позитивен организационен климат, позитивна дисциплина и развитие на училищната общност pdf-фаил
 16. Училищна политика за поверителност на II АЕГ pdf-фаил
 17. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс pdf-фаил
 18. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция  
 19. План за безопасност на движението по пътищата 
 20. Организационен модел за работа на II АЕГ през учебната 2021-2022 година pdf-фаил
 21. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА pdf-фаил
 22. ЗАПОВЕД № 290 от 22.10.2021г. за отпускане на месечна стипендия за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година. pdf-фаил
 23. ЗАПОВЕД № 238/05.10.2022г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2022/2023 учебна година, техния размер и условията за получаване Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образованиение ;  Заявление_ученици с ТЕЛК Заявление_отличен успех 
 24. Заповед № 247/06.10.2022г. за подаване на документи от ученици имащи право да получават различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ 
 25. Заповед № 818/15.03.2022 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
 26. Мерки за повишаване на качеството на образованието във II АЕГ
 27. Училищен учебен план 8 клас

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.