Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клуб Гражданско общество и национална идентичност

Учениците от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" се научават да отстояват гражданската си позиция, добиват грамотност за човешките и конституционни  права, форми на участие в гражданското общество,  информационна грамотност за ЕС и гражданското общество в клуб Гражданско общество и национална идентичност.

Убедени са, че чрез този клуб допринасят за повишаване на мотивацията за качествено образование, конкурентноспособност и професионално развитие.

За Клуба

В епохата на тотална глобализация проблемът за запазването на националната идентичност е приоритет на гражданското общество. Училището е мястото, където младите хора формират гражданска позиция и овладяват умения за водене на дебат и излагане на аргументирана позиция.

Клуб "Гражданско общество и национална идентичност” си поставя за цел:

Осмисляне значението на културно-историческото наследство и особено на религията за възникването и еволюцията на правата и свободите на гражданите;

Осмисляне значението на специфичните европейски ценности, които осигуряват едновременно и социална сплотеност, и индивидуална автономия и поставяне на българската история в този ценностен контекст.

Дейности

Организиране и провеждане на ученическа конференция, посветена на патронния празник на 2 АЕГ – месец април;

Провеждане на две кръгли маси по проблемите на гражданското общество;

Лекции и дискусии на тема: измерения на гражданството, гражданска позиция, правата на човека, културна и национална идентичност и социална интеграция.

 

Клуб "Гражданско общество и национална идентичност" има за основна цел да работи за гражданското образование на учениците. Но изучаването на модерните политически принципи и запознаването със правно-политически документи, предписващи гражданско поведение не е достатъчно. Защото няма стандартно гражданско общество, което да се изразява в синхронни, опосредствани само от материален интерес и теоретично знание отношения. В действителност "гражданското общество" функционира като национално гражданско общество. То е обвързано с националната идентичност.Гражданите са едновременно автономни индивиди по дефиниция и наследници на определен тип политическа култура, кято е интегрален елемент на националната култура. В този план "гражданското" и "националното" могат да бъдат в конфликт. Оттук произтичат основните цели на заниманията а клуба. Те са:

Да се засилва интересът към национално-специфичното, към особеното в начина, по който е изграждана българската национална идентичност през модерната епоха.

Да се задълбочават знанията за историческите условия, които правят възможно развитието и утвърждаването на модерните /западните/ политически ценности /свобода, права на човека/.

Да се развиват способностите за критично отношение към актуалния социално-политически живот с акцент върху функцията на средствата за масова информация.

Да се усвояват умения за участие в дебат и дискусии, за излагане на аргументи и постигане на консенсус чрез организиране на кръгли маси и ученически конференции.Клуб Гражданско общество и национална идентичност