Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Екоакадемия

3 клуба ангажират учениците от Втора Английска Езикова Гимнация "Томас Джеферсън" в партньорство с Гимназия "Яне Сандански" свързани с устойчивото им развитие и формиране на екологична култура.

Клуб Здраве, Клуб Екобъдеще и Клуб Екотуризъм.

За Академията

Целта на академията е обогатяване на познанията на учениците в областта на здравословния начин на живот, разясняване на проблемите, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Академията обхваща 3 клуба - Клуб Здраве, Клуб Екобъдеще и Клуб Екотуризъм.

Основна задача е образование за устойчиво развитие и формиране на екологична култура, туристическа култура и гражданска позиция по съвременни глобални проблеми. Стимулиране на логическото мислене чрез разкриване на връзки и отношения между природни и обществени процеси и явления. Развитие на училищна политика за превенция на рискови поведения.
За клубовете

  • Здраве
  • Екобъдеще
  • Екотуризъм
icon 1

Клубът обхваща дейности свързани с превенцията от рисковите здравни поведения, ХИВ, СПИН, формиране на умения за овладяване на чувствата и емоциите, превенция на насилието. Редовно се организират срещи с психолози и тренинги с обучители, с помощта на които младите хора се научават как да запазят стабилно физическото и психическото си здраве и обогатяване на сексуалната им култура.

icon 2

Дейността на клуба се реализира съвместно с учениците от Гимназия „Яне Сандански”. Провеждат се лектории, дискусии и кръгли маси по проблемите на природата, икономиката, демографията, начините за опазването на околната среда и развитието на света. Разработват се презентации за различни проблеми свързани с опазване на околната среда. Учениците от клуба на Втора английска гимназия ще посетят Сандански и съвместно с участниците от там ще организират двудневна екоакция.

icon 3

В клубът се провеждат дискусии на теми за спорт и здраве, развитие на двигателни способности, здравословен начин на живот, развитие на опорно-двигателната система, планинско ориентиране и др. Учениците създават и отпечатват брошура със защитени природни обекти в България, флаери с екомаршрути. Провеждат се лектории за защитени природни обекти в България, за туризма като стопански отрасъл и развитието му в България.