За проекта

Извънкласните занимания за учениците от Втора Английска Гимназия "Томас Джеферсън" са организирани чрез сформиране на пет академии, които обхващат 20 клуба в разлини сфери на интереси в областта на изкуството, науката и спорта.

Клубовете са създадени от октомври 2009 г. с цел създаване на условия за полезно ангажиране на свободното време, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация и възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания и чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда. Общата насока е да се разшири системата от училищни и междуучилищни мероприятия, да се формират нови знания, умения и компетенции, с цел инвестиция в младите хора за личностна, житейска и професионална реализация и конкурентноспособност. Това се постига чрез обогатяване на училищния и извънучилищния живот и ангажиране на свободното време на учениците, развитие на интересите и дарованията на младите хора, възпитаване в екипност и формиране на чувство за принадлежност към училищната среда и ритуализация на училищния живот. Освен това клубовете подобряват уменията за комуникация, подобряват и обогатяват възможности за изучаване на чужд език. Не на последно място е и насърчаването на партньорство между училищата и обществеността - като партньори в клубните дейности на Втора Английска Езикова Гимназия "Томас Джеферсън" са Гимназия "Яне Сандански" и Сдружение "Експертна Подкрепа".

Клубните дейности дават възможност за гарантиране на равнопоставени условия, равни възможности и превенция на дискриминацията.

Приортетно при клубните форми е създаването на по-голям интерес на учениците в областта на науката, изкуството и спорта.
Екип за Управление

Емилия Лазарова
Емилия Лазарова, ръководител на проекта, ръководи, насърчава и контролира дейността на екипа за постигане на заложените цели и резултати. Осигурява добър микроклимат и условия за изпълнение на проектните дейности. Ръководи методически процеса на изпълнение на поставените цели и отговаря за постигането на целите и резултатите от проекта.


Веселина Иванова
Веселина Иванова, координатор на проекта, координира дейностите и синхронизира своевременното изпълнение и следи за резултатите и ефекта от проведените дейности. Разработва и организира изпълнението на план-графика за провеждане на занятията по програмата..


Пламен Чонев
Пламен Чонев отговаря поетапно за дейностите по проекта, кореспонденцията, поддръжката на дейностите и сигурността на данните. Осигурява деловодството и комуникациите във вразка с изпълнението на услугата като осигурява учебно-техническите зали, средства и др.


Дария Яхимовска
Дария Яхимовска, консултант по управлението, контролира ръководния екип по прилагането на описаната технология за усвояване на средствата, организирането, изпълнението и постигането на целите и резултатите от дейностите по проекта. Спомага за постигането на успешна комуникация между партньорите в проекта и институциите, извършващи контрол.


Магдалена Лазарова
Магдалена Лазарова, счетоводител на проекта, отговаря за правилното разходване на разходите и следи за финансовата дисциплина при осъществяването на проекта. Осъществява счетоводното обслужване и отговаря за законосъобразността на разходите по утвърдения бюджет.