Гимназията ПДФ Печат
2 АЕГ „Томас Джеферсън” е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език. В кратката си 18-годишна история гимназията се утвърди като водеща в системата на столичното образование. Естествен акцент в обучението е изучаването на чужди езици – английски, немски, испански и руски.
Съвременната история на училището се гради както на традициите в българското образование, така и на стремежа за непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети и използването на високите технологии.
Убеждение на учителите и на учениците от 2АЕГ е, че чуждите езици премахват много от препятствията между хората, позволяват им да общуват, да работят заедно, да увеличат мобилността си и че всеки чужд език е средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора, че езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.
Основен приоритет в ежедневната работа на преподавателите от гимназията е формирането на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в условията на пазарна икономика чрез:
  • • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
  • • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
  • • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
  • • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
  • • изграждане на свободна, морална и инициативна личност;
  • • стимулиране изучаването на чужди езици;
  • • опознаване културата на държавите от ЕС.
В гимназията се кандидатства след завършен 7. клас по условията на Наредба № 11 от 28.03.2005 г. на МОМН за приемане на ученици в държавни и в общински училища.
Доверието на родители и ученици към високо квалифицираните преподаватели и към техния съвременен начин на обучение води до увеличаване броя на учениците в гимназията. В момента във 2 АЕГ „Томас Джеферсън” се обучават 912 ученици, организирани в 31 паралелки от 8. до 12. клас.
Организацията и реда за провеждане на процеса на обучение се осъществява според Правилник за дейността през учебната 2011-2012г.
Учениците на 2 АЕГ успяват да създадат специфична атмосфера на приятелство, на партньорство, на възможност за формиране и отстояване на гражданска позиция.
Достойнствата на гимназията се измерват чрез реализацията на тези, които са я завършили. Около 90 % от зрелостниците продължават образованието си във висши учебни заведения в различни специалности: филологии, международни отношения, икономика, право, инженерство, медицина, педагогика. Голяма част от тях специализират и работят в чужбина.
От 13. февруари 2009 г. 2 АЕГ „Томас Джеферсън” е акредитиран изпитен център  № 86053 на "PEARSON".