„Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая“

Multiplier Events – Report (II ELS)

Project Agreement Number

2015-1-MK01-KA201-002854

Project Title

Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom

Partner  Organisation Full Legal Name (Latin characters)

 II ELS Thomas Jefferson

Contact Person (Title, first name, last name, e-mail address)

Veselina Ivanova – vesi.g@mail.bg

Reporting Period (dd/mm/yyyy – dd/mm-yyyy)

02.07.2017 – 04.07.2017

 

If you have organised Multiplier Events in your project, please identify and describe them, also making the connection with the relevant Intellectual Outputs mentioned above.

 

От 02.07. до 04.07.2017 г. 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ проведе заключително събитие за разпространяване и популяризиране на  резултатите от проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая“, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. Събието се състоя в хотелски комплекс „Свети Врач“, гр. Сандански, България. На него присъстваха 39 учители от 2АЕГ „Томас Джеферсън“, 10 учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград и 10 учители от Гимназия „Яне Сандански“, гр. Сандански, както и координатора на проекта проф. Зоран Здравев от Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Р. Македония. Специален гост на заключителното събитие бе г-жа Зорица Органджиева – заместник-кмет на гр. Сандански. Поканихме  учители от  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица и Гимназия „Яне Сандански“ , защото те са наши партньори в различни проектни дейности и инициативи, финансирани от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и от Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (програмен период 2007 – 2013 г.). Целта на събитието бе да популяризира проекта и резултатите от него, както и широките възможности, които предлага Програма „Еразъм+“ за развитие на образователните институции в България. Заключителното събитие бе открито от проф. Зоран Здравев, координатор на проекта от Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Р. Македония. Той представи презентация за проекта и неговото изпълнение. Г-жа Емилия Лазарова – директор на 2 АЕГ, акцентира върху полезността на проект „iOERc“ за всички учители и ученици на гимназията и възможността за подобряване на качеството на образованието и дигитализирането на учебния процес чрез повишаване на квалификацията на учителите за използаве на ИКТ и отворените образователни ресурси. Събитието продължи с презентация на проекта от г-жа Веселина Иванова – регионален координатор и заместник-директор на 2АЕГ. Акцент в презентацията бе поставен на реализираните цели на проекта във 2АЕГ, а именно, повишаване на  квалификацията на учителите и техните компетенции за интегриране на ИКТ в обучението, чрез прилагане на технологии за електронно обучение  и чрез създаване на електронно образователно съдържание  под формата на он-лайн ресурси OERs (Online Educational Resources).  Представени бяха и проведените в рамките на проекта (IX. 2015 г. - VI. 2017 г.) четири уъркшопа за обучение на учители  по прилагане на информационно-комуникационните технологии и новите методологии в учебния процес, както и създадените от  всяка партньорска организация  електронни образователни ресурси в областта на науките, математиката и изкуствата, които са споделени на интернет страницата на проекта:  www.ioerc.mk. Те бяха показани на присъстващите учители, както и начините за използането им. Проведени бяха и няколко сесии, в които участниците в проекта от 2АЕГ представиха своите образователни ресурси в областта на обществените и природните науки (Веселина Иванова – история; Мариана Бошнакова – география; Ирина Костадинова – биология; Росица Сотирова - химия), на математиката и ИТ (Антоанета Георгиева – математика; Анета Кинева - ИИТ) и на изкуствата (Георги Йорданов – изобразително изкуство). Освен че показаха създадените по проекта образователни ресурси и споделиха ползите, които те са имали в процеса на обучение от прилагането им, те разказаха на присъстващите и своите впечатления от посетените училища на страните партньори по проекта и техния опит в използването на ИКТ - Средно училище „Добри Даскалов“, гр. Кавадарци, Р. Македония, СГГУГС „Здравко Цветковски“, гр. Скопие, Р. Македония,  и Гимназия „Кърт Николин“, гр. Финспонг, Швеция, както и от ТУ, гр. София и Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип.

Участниците в събитието получиха възможност да направят сравнение между технологиите и методите на обучение, които използват в момента и възможностите, които им предоставят най-новите технологии (а именно прилагането на електронното обучение  и развитие на електронното съдържание, достъпно чрез Windows, IOS, Android платформи). Всичко това ги мотивира  да използват  създадените по проекта електронни ресурси и  да споделят собствените си отворени ресурси, добри практики и иновативни педагогически идеи.

Иновативността и полезността на проекта бе свързана с използването на индивидуален подход при прилагане на най-новите технологии и интерактивни методи на обучение в партньорските организации по проекта. Овладяните знания, умения и компетенции от учителите за проектиране и управляване  на  ORSc  създадоха условия за модернизиране на учебния процес и превръщането на училището в привлекателно място за учениците, чрез осигуряването на съвременна образователна среда и интерактивност в обучението.

Създадените партньорски отношения при реализирането на проекта и проведеното заключително събитие доведоха не само до  проектиране на OERc, но и до създаването на  мрежа за размяна и споделяне между учителите, което е и гаранция за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.

В края на събитието проф. Здравев и г-жа Лазарова връчиха сертификати за участие на всички участници, както и плакет на проекта.

 

 


 

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.