„ЕДИННИ И ТОЛЕРАНТНИ ЗА НОВ, ОБЕДИНЕН СВЯТ - ЕТНОС“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ –
 Договор № БС 33.14-2--043/ 28.09.2015 г.

Училище партньор: СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград
Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на взаимно опознаване на различни етноси в България, което ще изгради толерантно отношение и взаимно уважение, както и ще спомогне за съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
Задачи на проекта са:
- Мотивиране на учениците за активно участието в учебния процес и изграждане на мултикултурен диалог между тях.
- Стимулиране на креативността и творческото изразяване на учениците.
- Изграждане на умения  за ефективно общуване, работа в екип и решаване на конфликти в мултиетническа среда.
- Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Целева група:
Във Втора английска езикова гимназия се обучават 970  ученици, от които 10% са представители на различни етнически малцинства.
- Преки участници
- Непреки участници.
 
Дейности по проекта:
 
Дейност 1 – Дни на отворени врати (01.10. – 07.10.2015 г.) за популяризиране на проекта сред ученици, учители и родители
 
Дейност 2 – Провеждане на семинар за учители от  II АЕГ за работа в мултиетническа среда с основен акцент интеркултурна компетентност
 
Дейност 3 – Провеждане на тренинг обучения на учители за работа в мултиетническа среда и мултикултурно общуване 
 
Дейност 4 – Дизайн на извънкласните дейности
 
Дейност 5 – Провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности.
 
За II АЕГ „Томас Джеферсън“:
♦ Клуб „Културна мозайка” с три секции:
 1. Изкуство и култура /15 ученици/ с ръководител Георги Йорданов;
 2. Бит и традиции /15 ученици/ с ръководител Надежда Алексиева;
 3. Традиционна кухня 15 ученици/ с ръководител Анета Кинева;
  -  проучване историята на  етносите, живеещи в България;
  -  запознаване с техните традиции и обичаи;
  -  запознаване с фолклора на роми, турци, евреи, арменци, араби, китайци, виетнамци и японци;
  -  проучване на представители на етносите с принос към развитието на културата и изкуството;
  -  изработване на презентации, представящи бита и традициите на етносите, живеещи в България;
  -  проучване на традиционната кухня на етносите, живеещи в България – роми, турци, евреи, араби, арменци, китайци и виетнамци;
  -  изработване на каталог с творбите на участниците в секция Изкуство и култура;
  -  събиране на интересни кулинарни рецепти и съставяне на електронен рецептурник;
  -  представяне на изложба „Единни в многообразието“ от участниците в секция Изкуство и култура в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица.

♦ Танцов състав с две секции, всяка от които с по 12 ученици с ръководители Николета Лачева и Катя Тофик
 организиране на уъркшопове за подготовка на фолклорен танцов спектакъл с представяне на празници, обичаи, ритуали, творчество (малко познати на обществото);
 разучаване на  музика и песни на основните етнически групи, живеещи в България;
 организиране и провеждане на танцов спектакъл „Живеем и танцуваме заедно” съвместно с учениците от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“;

♦ Ателие „Етнически калейдоскоп” /15 ученици/ с ръководител Елена Григорова
 проучване на религията и езика на основните етноси, живеещи в България – роми, турци, евреи, арменци, араби, китайци и виетнамци;
 проучване на  митологията на основните етноси в България;
 проучване на етнографските райони и характерните обичаи, ритуали  и облекло;
 проучване на  празници и изготвяне на календар на основните етноси в България;
 изготвяне и издаване на електронен сборник с основен акцент приносът на  етноси, живеещи в България в световната култура;

♦ Клуб „Спортист“ с 15 ученици с ръководител Олег Левиев
Провеждане на спортни турнири;
Провеждане на занимания по отделните видове спорт с цел стимулиране на двигателната активност на учениците и формиране на толерантност и спортсменство чрез създаване на смесени отбори;
 
► За СОУ „Св. Паисий Хилендарски“:
♦ Клуб „Бит и култура на Югозападните Родопи” с три секции:
     ▪ начален курс – 15 ученици с ръководител: Калинка Гайтанинчева;
     ▪ прогимназиален етап – 15 ученици с ръководител: Асине Конедарева;
     ▪ гимназиален етап – 15 ученици с ръководител: Сълзета Зейнева;
 проучване на  историята на Югозападните Родопи;
 проучване на  митологията на Югозападните Родопи;
 проучване на етнографските райони и характерните обичаи, ритуали  и облекло;
 проучване на  празници и пресъздаване на автентична абланишка сватба;
 събиране и издаване на електронен сборник с характерни местни митове, легенди и обичаи за района на Югозападните Родопи;
 
♦ Фолклорна формация за автентични местни песни и танци с две секции /всяка от които с по 12 ученици/ с ръководители: Илвие Кокударева и Адиле Имамова:
 проучване и издирване на  автентични песни и танци за района на Югозападните Родопи;
 събиране и съхраняване  на текстове на характерни фолклорни песни и легенди от района на Югозападните Родопи;
 
♦ Клуб „Спортист“ с 15 ученици с ръководител Джейхан Узунов
    o Провеждане на спортни турнири;
    o Провеждане на занимания по отделните видове спорт с цел стимулиране на двигателната активност на учениците и формиране на толерантност и спортсменство чрез създаване на смесени отбори;

Дейност 6 – Фестивал на приятелството

Дейността включва:

♦ Представяне на резултатите от дейността на ИИД по проекта;
♦ Танцов спектакъл;
♦ Представяне на автентична абланишка сватба;
♦ Кулинарен уъркшоп;
♦ Спортен турнир между клуб „Спортист“ на 2АЕГ и клуб „Спортист“ на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“;
♦ Представяне на изложба „Единни в многообразието“ на клуб „Културна мозайка“, секция „Изкуство и култура“;

Учениците, участници в ИИД по проекта от 2АЕГ посетиха с. Абланица и бяха настанени в домовете на ученици, участници в ИИД по проекта от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“. По този начин се запознаха с бита и традициите на местното население и създадоха трайни приятелства със свои връстници.

Извеждане на  добри практики и представяне на образователно-интеграционния модел;

Дейност 7 – Информиране и публичност
Издаване на информационни материали по проект „ЕТНОС“ 
 
 
 
 
 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.