Проект „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom - iOERc”

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”

Проект „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom - iOERc”

Програма „Еразъм+“, КД2

 

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” успешно приключва двугодишен проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая” с рег. № 2015-1-МК01-КА201-002854, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2. Координатор на проекта е Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Р. Македония и се реализира в партньорство с Технически университет, гр. София, Средно училище „Добри Даскалов“, гр. Кавадарци, Р. Македония, Професионална гимназия „Здравко Цветковски“, гр. Скопие, Р. Македония, и Гимназия „Кърт Николин“, гр. Финспонг, Швеция.

Целта на проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая ” бе да се повиши квалификацията на учителите и техните компетенции за интегриране на ИКТ в обучението, чрез прилагане на технологии за електронно обучение и чрез създаване на електронно образователно съдържание под формата на он-лайн ресурси OERs (Online Educational Resources).

За реализиране на целта в рамките на проекта (IX. 2015 г. - VI. 2017 г.) бяха проведени четири уъркшопа за обучение на учители по прилагане на информационно-комуникационните технологии и новите методологии в учебния процес. В резултат на което всяка партньорска организация създаде електронни образователни ресурси в областта на науките, математиката и изкуствата, които са споделени на интернет страницата на проекта:  www.ioerc.mk. Те са достъпни и могат да се използват от широк кръг учители, не само от включените в проекта организации. Освен за учителите, ползи от проекта има и за учениците. Те също могат да използват създадените OERs, което прави обучението по-модерно, достъпно и ефективно.

Чрез изпълнение на общата и специфичните цели по проекта за по-широко интегриране на ИКТ в учебния процес, се даде възможност учениците наистина да се превърнат в активна страна в обучението с цел обогатяване на знания и усъвършенстване на умения за качествено образование, конкурентноспособност и житейска и професионална реализация. Особено важно място в реализацията на личността днес заема професионалната кариера. Тя е тази, която мотивира постоянен стремеж за нови знания, умения и компетенции, за непрекъснато повишаване на образованието и квалификацията. Базисното образование, освен че трябва да осигурява солидна основа, трябва и да „пробужда” желание и да мотивира хората да се учат през целия си живот, чрез прилагането на интерактивни и алтернативни методи в процеса на обучение, както и максимално да се използват възможностите на он-лайн образователните ресурси.Учителите получиха възможност да направят сравнение между технологиите и методите на обучение, които използват в момента и възможностите, които им предоставят най-новите технологии (а именно прилагането на електронното обучение и развитие на електронното съдържание, достъпно чрез Windows, IOS, Android платформи). Чрез обученията по проекта те придобиха умения за тяхното прилагане, мотивираха се да създават и споделят собствените си електронни ресурси, добри практики и иновативни педагогически идеи.

Иновативността и полезността на проекта е свързана с използването на индивидуален подход при прилагане на най-новите технологии и интерактивни методи на обучение в партньорските организации по проекта. Овладяните знания, умения и компетенции от учителите за проектиране и управляване на ORSc създадоха условия за модернизиране на учебния процес и превръщането на училището в привлекателно място за учениците, чрез осигуряването на съвременна образователна среда и интерактивност в обучението.

Създадените партньорски отношения при реализирането на проекта доведоха до проектиране на OERc и мрежа за размяна и споделяне между учителите, което е и гаранция за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.

 

Веселина Иванова – зам.-директор на II АЕГ и координатор на проекта

 

 

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.