Нормативни документи

На тази страница ще намирате информация за по-важните нормативни документи в системата на образованието и във Втора английска езикова гимназия.

 1. Правилник за дейността на II АЕГ 
 2. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН
 3. Заповед № РД09-1638/19.10.2016г. на МОН
 4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
 5. Заповед № 61/01.09.2021г. за определяне на дневен режим в II АЕГ 
 6. Етичен кодекс на работещите с деца на II АЕГ 
 7. Стратегията за развитие на II АЕГ
 8. План за действие за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГ
 9. План за финансиране за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГ
 10. Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година
 11. Ваканции и неучебни дни
 12. Годишен комплексен план на II АЕГ 
 13. Дейности за реализиране целите и задачите от годишния план на II АЕГ 
 14. Форми на обучение във II АЕГ за учебната 2021/ 2022 год., приети с решение на ПС 
 15. П Р О Г Р А М А за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и други националности във II АЕГ 
 16. Училищни политики за позитивен организационен климат, позитивна дисциплина и развитие на училищната общност 
 17. Училищна политика за поверителност на II АЕГ 
 18. Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс 
 19. Заповед № 167/21.09.2020г. за подаване на документи от ученици имащи право да получават различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ ;
 20. Заповед № 166/21.09.2020г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2019/2020 учебна година, техния размер и условията за получаване Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образованиение ;  Заявление_ученици с ТЕЛК Заявление_отличен успех 
 21. Заповед № 251/07.10.2020г. за отпускане на допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на II АЕГ "Томас Джеферсън" 
 22. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция  
 23. ЗАПОВЕД № 757 /01.02.2021 г. 
 24. ЗАПОВЕД № 859 /01.02.2021 г. за разпределяне на средствата по видовете стипендии и документите, които се подават 
 25. ЗАПОВЕД № 860 /01.02.2021 г. за сроковете за подаване на документи от учениците на класните ръководители. 
 26. План за безопасност на движението по пътищата 
 27. Организационен модел за работа на II АЕГ през учебната 2021-2022 година pdf-фаил
 28. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА pdf-фаил
 29. ЗАПОВЕД № 290 от 22.10.2021г. за отпускане на месечна стипендия за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година. pdf-фаил

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.