Новини

Резултати Анкета

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за оказаната подкрепа и съпричастност при организиране и провеждане на обучението в електронна среда от разстояние във II АЕГ „Томас Джеферсън“ в условията на извънредно положение. Без тях трудно бихме се справили!

Благодарим Ви и за активността при попълването на училищната анкета относно организацията и ефективността на електронното обучение.

Анкетата бе насочена към родителите на учениците от 8 до 11 клас вкл. и проведена в края на месец април, месец и половина след началото на обучението. Целта ни бе да получим обратна връзка от Вас за ефективността на електронното обучение. Анкетата е попълнена от 50,6 % от родителите 401 от общо 791 ученици от 8 до 11 клас.

Анализът на резултатите показва, че повече от половината анкетирани (53,6%) оценяват степента на организация на обучението в електронна среда като много добра, 32,4% като добра и само 14% като задоволителна. Вероятно това се дължи на факта, че във II АЕГ обучението в електронна среда от разстояние стартира още на 16.03.2020 г. с използването на единна електронна платформа за училището - Google G suite за образованиеи Google classroom, както и на Мерките за преминаване към новия тип обучение, регламентиращи отговорностите на учителите и учениците. Гимназията ни вече разполагаше с технологични възможности за прилагане на дистанционно обучение. От месец септември 2019 г. започна трансформирането на учебния процес с фокус върху ученика и учебната среда, в която сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността са стандарт. II АЕГ вече широко използваше внедрената облачна платформа Google G suite, в която всеки ученик и учител разполагат с електронен профил в домейна на училището, където комуникацията и обучението се реализират в защитена среда.

Учителите сами избраха инструментите, които намират за подходящи в рамките на платформата Google G Suite за образование и Google classroom. От направената анкета се вижда, че 59,6% от тях използват най-активно в обучението публикуването на образователни материали и поставяне на задачи в Google classroom, 25,4% включват и видеаконферетна връзка (Meet, Hangouts, Zoom), 12 % - използват други инструменти на платформата. Всички обаче осъществяват синхронно обучение с цел недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на постоянен дистанционен контакт с учениците. В бъдеще ще работим за увеличаване на дела на видеоконферентните връзки в обучението, споделянето на екран, както и използването на всички функционалности на платформата.

На въпроса „По кои учебни предмети обучението е най-интересно и ефективно?“ са посочени всички учебни предмети, като с най-висока оценка от Вас са: АЕ (66,3%), БЕЛ(55,1%), математика (35,2%), биология и здравно образовние (40,1%) и история и цивилизация (29,9%).

Важно е да отбележим, че 80,5 % от родителите не се налага да оказват съдействие за реализиране на обучението. Само 15,2% от участниците в анкетата отчасти подпомагат децата си в обучението. Вероятно, защото при нас се обучават мотивирани учениции контролът от Ваша страна не е наложителен за реализиране на ефективно електронно обучение. Това се потвърждава и от резултатите - 52,4% не оказват контрол, а 41,1% само частично.

Споделените от Вас трудности за учениците при дистанционното обучение са:

 • липса на социални контакти и общуване в училищна среда – 55,6%;

 • по-голям обем домашни работи – 53,6%;

 • увеличаване на времето за работа с електронно устройство – 51,1%;

 • увеличаване на времето за подготовка за учебните предмети за деня – 31,9%.

За да преодолеем тези трудности, инициирахме работни он-лайн срещи с учителите по отделните предметни учебни общности и обсъдихме възможностите за провеждане на интегрални уроци и възлагане на общи домашни работи по предмети, чието учебното съдържание е близко и позволява това.

Над 50% от анкетираните родители смятат, че организацията и провеждането на електронното обучение при създалата се ситуация е добра и не се нуждае от подобрения и промяна. Над 80% от Вас заявяват желание то да се използва и в бъдеще при грипни епидемии, климатични бедствия или за преодоляване на дефицити в обучението като допълнителна подкрепа , както и елементи от него да се използват и в дневната форма на обучение.

Обобщени резултати от проведеното анкетно проучване  

Благодарност от Обществения съвет към учителите

Уважаеми учители,

Във връзка с пандемията „COVID-19“, вече седмици наред обучавате нашите деца по един необичаен и извънреден начин – от разстояние, с използване на образователни платформи. Онлайн обучението по време на извънредното положение се превърна в голямо предизвикателство както за всички Вас, така и за учениците, а и за нас – техните родители.

Скъпи учители,

Благодарим Ви за Вашия труд и всеотдайност! Благодарим Ви за Вашата упоритост и търпение! С голямо усърдие всички Вие за кратко време "влязохте в час" с технологиите и не допуснахте да се изостава с учебния материал. Независимо от  трудностите, положихте и продължавате да полагате усилия знанието да стигне до всеки един ученик. Адмирации за това, че се стараете да научите децата ни на упоритост и постоянство, без оглед на обстоятелствата. Помагате им в дните на социална изолация да станат по-организирани и по-отговорни личности – така че, предизвикателствата да не ги плашат, а напротив, да ги мотивират да успеят. Карате ги да осъзнаят, че стоенето у дома не трябва да е безцелно.

От името на всички родители искаме да Ви пожелаем да бъдете здрави и все така последователни!  Нека един на друг да си даваме сили, за да преодолеем трудностите в дните на изпитание, и в крайна сметка да постигнем общата цел  – училището да бъде наистина вдъхновяващ период в живота на децата ни!                     

С искрена благодарност:

Обществен съвет на родителите

при 2 АЕГ „Томас Джеферсън“

 

Моделът “1:1” в помощ на учебния процес в условията на електронно обучение във II АЕГ в ситуация на пандемия от коронавирус

Българската образователна система бе поставена пред истинско предизвикателство в момента, в който в страната бе обявено извънредно положение заради разпространението на COVID-19. Част от училищата в България изградиха от самото начало система, по която учениците да се обучават дистанционно и бързо избраха платформите, чрез които ученето да продължи по най-ефикасния начин. Но останалата част, сред които и Втора английска гимназия “Томас Джеферсън” в София, изпревариха събитията и се спасиха от настъпилия хаос.

Учителите, работещи по традиционната система, трябваше бързо да трансформират методите си на обучение и да преработват уроците си така, че да могат да ги преподават във виртуалното пространство. От една страна, това доведе до претрупване на учениците със задачи. От друга страна, се появиха трудности, свързани с недотам развитите дигитални компетенции на учителите. В началото това им попречи да разпределят цялото си време и енергия така, че да не трябва по цял ден да стоят пред екрана.

Ръководството на 2 АЕГ изпревари събитията, като още през лятото на 2019 г., с подкрепата на Център за творческо обучение, започна внедряването на облачната платформа G Suite за образованието и подготовка за проект “1:1” (“Едно към едно”). След 6-месечна целенасочена работа, 8 учители бяха сертифицирани по международни програми Google Certified Educator, a гимназията стана едно от двете в страната ACER иновативни училища за учебната 2019/2020 г. Облак, учебна среда, WiFi, устройства Chromebook и нормативна база, са интегрирани в един холистичен подход, който подготвя днес учениците за тяхното утре.

В своята същина “1:1”е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. За реализиране на “1:1” най-често се използват лаптопи и таблети, постоянно свързани с интернет. Моделът позволява учителите и учениците да имат достъп до цялото съдържание, което интернет, или друг голям набор от съдържание, предлага.

Във II АЕГ към момента 26 ученици разполагат с преносими компютри (Chrombook) и още от началото на проекта замениха учебниците със специално съдържание “в облака”, разработен и подготвено от учителите. През следващата учебна година моделът ще бъде валидиран за още 3 паралелки в гимназията.

Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” трансформира целия учебен процес, като поставя ученика в центъра и променя изцяло учебната среда така, че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността - да са стандарт.

В много училища в страната хаосът завладя процеса на обучение и трудностите изникват една по една. И ученици и учители влагат цялата си енергия в реализирането на успешно дистанционно обучение. Но благодарение на модела “1:1”, учениците от иновативната паралелка във 2 АЕГ продължават със своите учебни занятия както досега. Подготовката и обученията, през които са преминали учителите, им позволяват да преподават по този начин и в останалите паралелки. По този начин дистанционното обучение се оказва успешно на всяко едно ниво.

 

Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” започна работа по пилотен проект "Изследване на модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” и прилагането на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии".

 
Цел на проекта:
 • Да се изследва моделът на организация Едно към Едно, да се разкрият  неговите предимства и ограничения  и да се очертаят възможности, чрез този модел да се реализира прилагането на компетентностен подход в български училища, включително в период на обучение от разстояние и неприсъствени форми на обучение.
 • Да се изготвят ясни психолого-педагогически, методически и организационни насоки за прилагане на модела и те да бъдат направени достъпни за всички училища в страната. 
Очаквани резултати: 
 • Научноизследователски анализ на предимствата и възможностите за прилагане на модела 1:1;
 • Достъпни и конкретни педагогически и методически насоки за неговото въвеждане към цялата образователна система;
 • Алгоритъм за качествена промяна на системата на средното образование още по време на предизвикателна организация на учебния процес и невъзможност на ученици и учители да провеждат традиционните учебни занятия;
 • Значително и положително медийно отразяване, формиране на положително отношение в обществото към усилията и постиженията  на изброените училища,  на Министерство на образованието и на цялата педагогическа общност.
Обхват 7 училища, 9 паралелки, 230 ученици и 40 учители.
 • II АЕГ “Томас Джеферсън”, гр. София, 1 паралелка ученици, 8 клас
 • ОУ “Яне Сандански”, гр. Пловдив, 1 паралелка ученици, 6 клас
 • СУ “Черноризец Храбър”, гр. Плводив, 1 паралелка ученици, 8 клас
 • ОУ “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, 1 паралелка ученици, 4 клас
 • Търговска гимназия, гр. Бургас, 2 паралелки ученици, 8 клас
 • Езикова гимназия “Иван Вазов”, гр. Пловдив, 2 паралелки ученици, 8 и 9 клас
 • Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив, 1 паралелка ученици, 8 клас
 
Период на изпълнение: 90 дни – април – юни  2020 г. 
 

Анкета

Уважаеми родители!

Във връзка с необходимостта от проследяване на ефективността на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците, молим да  попълните приложената анонимна анкета на II АЕГ. Формулярът ще е активен до 17:30 часа на 29.04.2020 г. (сряда).

Благодарим Ви! Вашето мнение е важно за нас! 

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.